Kalsiumin puutos pahentaa

  • Happamat maat
  • Hiekkaiset tai kevyet maat (huuhtoutuminen)
  • Happamat turvemaat
  • Natriumpitoiset tai alumiinipitoiset maat
  • Kuivat olosuhteet
  • Runsaasti typpeä tai kaliumia tarvitsevat hedelmät
  • Isot hedelmät

Kalsium on tärkeä

  • Avainravinne sadon laadulle
  • Lisää kasvin stressinsietokykyä, parantaa varastointikestävyyttä