Rotten Egg Smell

Mädän kananmunan haju

Mitä rikkivety tai viemärikaasu on?

Jos asuinalueellasi tai kotisi läheisyydessä haisee mädäntyneille kananmunille, on hyvin todennäköistä, että ilmassa on rikkivetyä (H₂S). Rikkivetyä syntyy jäteveden käsittelylaitoksissa, jätevesijärjestelmissä ja jäteveden puhdistamoissa. Rikkivetyä kutsutaan myös viemärikaasuksi, ja se on erittäin myrkyllistä ihmisille.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, jos laitoksesi saa valituksia hajuista

Viemärissä oleva rikkivety havaitaan yleensä paikallisilta asukkailta tulevien hajuvalitusten perusteella. YaraNutriox™ tarjoaa laajan tuote- ja palveluvalikoiman, joiden avulla voit torjua mädän kananmunan hajua parhaalla mahdollisella tavalla ja vähentää paikallisia hajuhaittoja.

Yaran asiantuntijat tarjoavat teknistä tukea mukaan luettuna laitosten tutkimukset ja rikkivetymäärien tarkkailu, joten asiakkaille voidaan tarjota juuri heidän tarpeisiinsa sopiva ratkaisu. Annostus on tarkkaa ja tehdään oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Yara tarjoaa myös verkon kautta tehtävän etämittauksen, joten annostelua voidaan etähallita. Lisäksi Yara toimittaa laitoskohtaisia tuotteen varastointiratkaisuja.

Rikhard Blomqvist
Rikhard Blomqvist
Myyntipäällikkö, Nitrates

Miten rikkivety syntyy?

Rikkivetyä syntyy biologisessa reaktiossa jätevedessä tai jäteveden käsittelylaitoksessa. Rikkivetyä muodostuu, kun jätevedessä oleva orgaaninen aines käy anaerobisesti (ilman happea). Jos putkessa ei ole happea, mikro-organismit käyttävät orgaanista ainetta ja tuottavat rikkivetyä, joka haisee mädäntyneiltä kananmunilta. Tätä kutsutaan mädäntymiseksi, ja se muodostaa rikkivetyä ja aiheuttaa pahan hajun.

Yaran kehittämä YaraNutriox on tehokas nitraattisuoloihin perustuva ratkaisu rikkivedyn muodostumisen estämiseen. Useat jäteveden käsittelylaitokset ja teollisuuskohteet Euroopassa ja muualla maailmassa ovat onnistuneet yhteistyössä Yaran kanssa poistamaan hajuhaitat. Lue lisää YaraNutriox-prosessista.

Rikkivety (H₂S) on salakavala kaasu

Rikkivety on väritön ja salakavala kaasu, jota muodostuu anaerobisissa olosuhteissa tai mädäntymisen aikana viemäriputkissa tai -verkostoissa.

HS on terveydelle vaarallista. Rikkivety ärsyttää runsaasti silmiä ja hengitysteiden limakalvoja. Tarpeeksi suurina määrinä rikkivety puuduttaa hajuhermon, eli haju katoaa, eikä kaasua voi enää havaita. Niinpä rikkivety pääsee yllättämään. Yli 300 ppm:n (miljoonasosa) pitoisuudet ovat terveelle aikuiselle tappavia. Tietyissä suljetuissa tiloissa rikkivety voi tappaa heti.

Rikkivedyn vaarat:

Pahan hajun lisäksi rikkivety on suurina määrinä ärsyttävää ja erittäin suurina määrinä suljetussa tilassa erittäin myrkyllistä. Suljetuissa tiloissa työskentelevät vesilaitosten työntekijät ovat erityisessä vaarassa. Esimiesten vastuulla on suojella jätevesityöntekijöitä rikkivedyltä.

 Myrkyllinen Räjähtävä Arvaamaton
Rikkivety on laajavaikutteinen myrkky. Se vaikuttaa hermojärjestelmään lamauttavasti ja estää soluhengityksen. Jos rikkivetypitoisuus on suuri, yksittäinen hengenveto voi olla tappava. Rikkivety on erittäin helposti syttyvää. Se muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen. Jos rikkivetyä joutuu kosketuksiin hapettavien tuotteiden kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai räjähdys. Rikkivety on arvaamaton. Se on ilmaa painavampaa ja voi siten kertyä pumppaamo- ja käsittelylaitosrakennusten mataliin kohtiin. Rikkivety muodostaa seisovaan veteen taskuja, joista purkautuu tappavia määriä kaasua, kun jätevesi virtaa putkistoissa. Kaasu lamauttaa hajuhermon, joten ihminen ei havaitse sitä.

 

Johtuuko betonin syöpyminen rikkivedystä?

corrosion

Rikkivety aiheuttaa viemäriverkostojen ja jäteveden käsittelylaitosten rakenteiden korroosiota. Viemäriverkoston lämpimässä ja kosteassa ilmassa rikkivety hapettuu rikkihapoksi. Rikkihappo on syövyttävää ja kuluttaa jätevesien käsittelylaitoksia ja viemäristöjä. Rikkihappo syövyttää betonia, kuparia, rautaa ja hopeaa, joita on käsittelysäiliöissä, rakennuksissa ja sähkölaitteissa. Jos korroosiota ei estetä, hapertuneet putket voivat lopulta rikkoontua. Korroosio vaikuttaa erityisesti viemäreiden tai jäteveden käsittelylaitosten upoksissa oleviin osiin.

Korroosionopeus määräytyy muodostuvan rikkivedyn määrän ja sen estoon käytettävien toimien mukaan. Rikkivedyn aiheuttamien hajuongelmien torjuminen YaraNutrioxilla vähentää myös korroosiota ja estää putkien rikkoutumista.

Rikkivedyn tehokas torjunta

Paha mädäntyneiden kananmunien haju voidaan estää jätevesilaitoksissa tai jätevesijärjestelmissä. Yara on kehittänyt YaraNutriox-prosessin, joka estää hapenpuutteen aiheuttamaa mädäntymistä viemäriputkissa ja jäteveden käsittelylaitoksissa. YaraNutriox on Yaran kehittämä nitraattisekoitus. Sen teho rikkivedyn muodostuksen ehkäisyssä on todistettu sadoissa kohteissa ympäri maailmaa. YaraNutriox-käsittelyä käytetään rikkivedyn torjuntaan esimerkiksi Yorkissa, Pariisissa, Kölnissä ja Montrealissa.