H₂S jäteveden käsittelylaitoksissa

Jos laitos saa valituksia rikkivetypäästöjen aiheuttamista hajuhaitoista lähiympäristössä, on otettava käyttöön ratkaisu, joka poistaa rikkivedyn ja estää sen muodostumista riippumatta siitä, onko ongelma jätevedessä vai jätevesijärjestelmässä.

Yaran YaraNutriox estää rikkivedyn muodostumista ja kaasun aiheuttamia hajuhaittoja. Yaran ratkaisuun sisältyvät kaikki tarvittavat palvelut:

  • Paikan päällä tehtävä rikkivetylähteen selvitys
  • Ehkäisykäsittely
  • Annostelun hallinta

YaraNutrioxin aktiivisen annostelun ansiosta H₂S-ongelmista kärsivät laitokset voivat poistaa hajut ja estää työntekijöidensä altistumisen myrkylliselle kaasulle. Tarkoitukseen kehitetty annostelulaitteisto huomioi virtaukset ja muut verkoston ominaisuudet YaraNutrioxin optimaalista käyttöä varten.

Muista käsittelymenetelmistä poiketen YaraNutrioxin ohjattu annostelu ei heikennä jäteveden käsittelyprosessia. Lisäksi YaraNutriox vähentää rikkivedyn korroosiovaikutuksia.

Yara on kehittänyt YaraNutriox-prosessin, joka estää hapenpuutteen aiheuttamaa mädäntymistä viemäriverkoston putkissa ja jäteveden käsittelylaitoksissa. YaraNutriox on Yaran kehittämä nitraattisekoitus. Sen teho rikkivedyn korroosiovaikutuksia vastaan on todistettu sadoissa viemärijärjestelmissä. YaraNutriox-käsittelyä käytetään rikkivedyn torjuntaan esimerkiksi Yorkissa, Pariisissa, Kölnissä ja Montrealissa.

YaraNutrioxin referenssit: yli 600 käyttökohdetta Isossa-Britanniassa ja Irlannissa ja yli 2 000 Euroopassa ja muualla maailmassa.

Rikhard Blomqvist
Rikhard Blomqvist
Myyntipäällikkö, Nitrates

Korroosion estäminen

Rikkivety aiheuttaa viemäriverkostojen ja jäteveden käsittelylaitosten rakenteiden ruostumista. Rikkihappo syövyttää betonia, kuparia, rautaa ja hopeaa. Viemäriverkoston lämpimässä ja kosteassa ilmassa rikkivety hapettuu putken seinämissä rikkihapoksi gram-negatiivisen Thiobacillus-bakteerin vaikutuksesta. Rikkihappo on syövyttävää ja kuluttaa jäteveden käsittelylaitosten rakenteita. Korroosio vaikuttaa erityisesti viemäreiden tai jäteveden käsittelylaitosten upoksissa oleviin osiin.

Muodostuva rikkivety hapertaa putkea vähitellen, kunnes se rikkoontuu. Korroosionopeus riippuu mädäntymisasteesta ja rikkivedyn estoon verkostossa käytettävistä toimista. Rikkivedyn torjuminen YaraNutrioxilla vähentää myös korroosiota ja estää putkien rikkoutumista.

Torju tehokkaasti korroosiota ja rikkivetyä

Rikkivedyn korroosiovaikutusta voidaan rajoittaa jäteveden käsittelylaitoksessa ja viemäriverkostossa.

Asiakkaan tarpeisiin suunniteltu torjunta

Paikan päällä tehtävän tutkimuksen jälkeen Yara suosittelee asiakkaan tarpeisiin suunniteltua ratkaisua. Annostelu vastaa tarpeita. Yaran asiantuntijat arvioivat tilanteen paikan päällä, tekevät testejä, opastavat annostelussa, tarjoavat käyttöön verkkoetämittauksen (annostelun etähallinta) sekä tarpeita vastaavat YaraNutrioxin varastointi- ja annostelulaitteet.

Suojaa työntekijäsi H₂S:n vaaroilta 

Jäteveden käsittelylaitosten operaattorit ja muut työntekijät voivat altistua päivittäisessä työssään rikkivedyn terveydelle vaarallisille vaikutuksille. Rikkivety on luokiteltu Euroopan unionissa vuodesta 2010 asti myrkylliseksi kaasuksi ja altistusrajat on määritelty säännöksin. Säännösten mukaan työturvallisuus on esimiehen vastuulla.

Myrkyllinen Räjähtävä Arvaamaton
Rikkivety on laajakirjoinen myrkky. Se vaikuttaa hermojärjestelmään lamauttavasti ja estää soluhengityksen. Jos rikkivetypitoisuus on suuri, yksittäinen hengenveto voi olla tappava. Rikkivety on erittäin helposti syttyvää. Se muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen. Jos rikkivetyä joutuu kosketuksiin hapettavien tuotteiden kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai räjähdys. Ilmaa painavampana rikkivety kertyy matalien kohtien pohjalle. Se muodostaa seisovaan jäteveteen taskuja, joista voi purkautua tappavia määriä kaasua, kun jätevesi liikkuu tai sitä pumpataan putkistoissa. Kaasu lamauttaa hajuhermon, joten ihminen ei havaitse sitä.

Rikkivedyn aiheuttamien vaarojen tasot

Rikkivetyongelmien estäminen

YaraNutriox-ratkaisua käytetään sadoissa kunnissa. YaraNutriox on ravinneliuos, jonka pohjana ovat eri nitraattisuolat. YaraNutriox toimii biologisena reaktorina. YaraNutriox estää rikkivedyn muodostumisen varmistamalla viemäreiden ja putkistojen bakteeritasapainon. Yara on kehittänyt prosessin hyödyntämällä asiantuntemustaan nitraateista ja ravinteiden toiminnasta. Luonnollinen prosessi toimii ongelman lähteessä ja estää rikkivedyn ja siitä johtuvan hajun muodostumista.

Suosittelemme annostelemaan YaraNutrioxia

  • automaattisesti
  • oikeaan paikkaan oikeaan aikaan
  • tarvittavan määrän.

YaraNutrioxin ansiosta rikkivedyn hajuongelmista kärsivä laitos voi annostella vain tarvittavan määrän ainetta. YaraNutriox ratkaisee ympäristön hajuongelman ja estää työntekijöiden altistumisen erittäin myrkylliselle kaasulle.

YaraNutrioxin aktiivisen annostelun ansiosta H2S-ongelmista kärsivät laitokset voivat poistaa hajut ja estää työntekijöidensä altistumisen myrkylliselle kaasulle. Tarkoitukseen kehitetty annostelulaitteisto huomioi virtaukset ja muut verkoston ominaisuudet YaraNutrioxin optimaalista käyttöä varten.

Tutustu koko valikoimaamme tarkemmin