Yarassa vastuullisuuden ytimessä on osallistuminen ilmastoneutraaliin ruoantuotantoon. Yara panostaa vahvasti ilmastomuutoksen torjumiseen tuotannossaan sekä kehittämällä ja tarjoamalla tuotteita, ratkaisuja, työkaluja ja osaamista resurssitehokkaaseen viljelyyn.

 

Lannoitetuotannon CO2 -päästöt Suomessa

Lannoitteiden valmistuksessa hiilijalanjälki syntyy pääosin typpihappotuotannon ilokaasupäästöistä (N2O ja ammoniakkituotannon energiankulutuksesta.

Yara on kehittänyt katalyytin, joka muuntaa typpihappotuotannon haitallisen ilokaasun vaarattomaksi typeksi ja hapeksi. Suomen lannoitetuotannon CO2 -päästöt ovat katalyytin ansiosta pienentyneet yli 90 % viimeisen reilun 10 vuoden aikana, vaikka tuotanto on kasvanut merkittävästi.

Tavoitteena on edelleen vähentää tuotannon CO2 -päästöjä 70 prosenttia vuoteen 2025* mennessä. Merkittävä tekijä on Uudenkaupungin tehtaan kattila ja katalyytti-investointi.

Lisäksi Yaran Suomen tehtailla panostetaan prosessilämmön laajempaan hyödyntämiseen ja uusiin ratkaisuihin lämmön talteenotossa.

Lannoitekoe

Yaran lannoitteiden elinkaaren kasvihuonekaasupäästöt

 • Noin neljännes on tuotannon suoria päästöjä:
  • 80 % johtuu ammoniakkituotannon energiankulutuksesta
  • noin 8 % on typpihappotuotannon typpioksiduulipäästöjä
  • loput ovat hajapäästöjä, höyryntuotannon päästöjä jne.
 • Noin viidennes tulee raaka-aineiden ja energian tuotannosta sekä kuljetuksista.
 • Yli puolet aiheutuu lannoitteen käytöstä pellolla.

Yara julkaisee tuotekohtaiset hiilijalanjäljet Suomessa

Suomessa Yara on ensimmäisenä lannoitetuottajana julkaissut tuotekohtaiset hiilijalanjäljet.

Tiedot kattavat kaikki kasvihuonekaasupäästöt tehtaan portille saakka:

 • Tehtaan suorat päästöt
 • Raaka-aineiden tuotanto ja kuljetus tehtaalle
 • Energian tuotanto ja toimitus mukaan lukien verkkohäviöt
 • Polttoaineiden tuotanto ja toimitus
 • Eivät kata kuljetusta tilalle eivätkä pellolla tapahtuvia päästöjä
 • Yaran laskelmat ovat kolmannen osapuolen verifioimia
 • Perustana Fertilizers Europen laskentatyökalu ja validoitu laskentamalli, jonka data on pohjana mm Cool Farm Toolin tilakohtaisessa laskennassa

Yaran globaalina tavoitteena on vähentää CO2 -päästöjä 30 % vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen päästään lukuisilla päästövähennyshankkeilla ja vihreän ammoniakin tuotannon käynnistämisellä. Yksi Yaran päästövähennyshankkeista on Suomen Kokkolan tehtaan siirtyminen raskaasta polttoöljystä nesteytettyyn maakaasuun. Yaran tavoitteena on olla täysin hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

CO2 tiekartta

Yara edistää vetytaloutta vihreän ammoniakin hankkeilla

Yaran tavoitteena on kehittyä johtavaksi vihreän ammoniakin tuottajaksi vetytaloudessa. Käynnissä on kolme vihreän ammoniakin pilottihanketta. Ensimmäiset hiilineutraalit lannoitteet tulevat käyttöön 2024. 

Hiilineutraaleissa typpilannoitteissa maakaasusta saatava vety korvataan vihreällä vedyllä, jossa vesi on hajotettu elektrolyyttisesti vedyksi ja hapeksi fossiilittoman energian avulla. Yaran globaali tavoite on, että yhtiön lannoitteet ovat 100 % hiilineutraalit vuonna 2050.

Pilbaran tehdas

Yaran kolme vihreän ammoniakin pilottiprojektia:

 1. Pilbara, Australia
 • Vety tuotetaan vedestä aurinkoenergialla
 • Kaupallinen tuotanto alkaa 2023
 1. Sluiskil, Hollanti
 • Vety tuotetaan vedestä tuulivoimalla
 • Kaupallinen tuotanto alkaa 2025
 1. Porsgrunn, Norja
 • Suunnitteilla tehdas
 • Vety tuotetaan vedestä vesivoimalla.

Faktat

 • Vedyllä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita ja vetytalous kasvaa vauhdilla.
 • Tänä päivänä vetyä käytetään kemianteollisuudessa ammoniakin ja metanolin tuotannossa sekä öljynjalostuksessa.
 • Suurin kasvu vihreälle vedylle ennustetaan liikennepolttoaineisiin, mutta sillä on suuri merkitys myös lannoitetuotannossa.
 • Typpilannoitteissa käytettävä ammoniakki valmistetaan tislaamalla typpi ilmasta ja yhdistämällä se maakaasun vetyyn. Noin 90 prosenttia Yaran käyttämästä energiasta liittyy ammoniakin tuotantoon.
 • Yara on ammoniakin tuotannon ja logistiikan maailmanlaajuinen johtaja ja tavoitteena on hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia vetytaloudessa merenkulun, maatalouden ja teollisuuden käyttökohteissa.

 

 • Vihreä vety: Uusiutuvilla energianlähteillä, kuten aurinko-, tuuli- tai vesivoimalla tuotettu vety
 • Sininen vety: Fossiilisilla polttoaineilla tuotettu vety, jonka CO2-päästöjä vähennetään hiilen talteenotolla
 • Harmaa vety: Fossiilisilla polttoaineilla kuten maakaasulla tuotettu vety, joka tuottaa CO2-päästöjä
Kokkolan tehdas

Ympäristöinvestointi Kokkolan tehtaalla

Yaran ​Kokkolan tehtaalla on vuoden alussa käynnistynyt pilottihanke, jossa raskas polttoöljy korvataan nesteytetyllä maakaasulla, LNG:llä. Tavoitteena on luopua raskaan polttoöljyn käytöstä kokonaan seuraavan kahden vuoden aikana. Investoinnin suuruus on noin viisi miljoonaa euroa ja se vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. 

LNG on luotettava, kannattava ja ympäristöystävällinen vaihtoehto, joka vähentää kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi. Verrattuna raskaaseen polttoöljyyn LNG vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 30 %, rikinoksidipäästöjä 99 %, typenoksideja 80 % ja pieniä partikkeleita 99 %.

Birkeland

Yara Birkeland on täysin päästötön rahtialus

Yara International on kehittänyt täysin päästöttömän ja autonomisen rahtialuksen yhteistyössä Kongsberg Maritimen ja laivanrakentaja Vardin kanssa. 

Lue lisää