Typpi ja karjanlanta

Karjanlantojen typpipitoisuus vaihtelee merkittävästi riippuen eläinlajista, lannan käsittely- ja varastointitavasta sekä levitystavasta ja -ajasta. Lannan typpianalyysi kannattaa tehdä levitysvalmiista lannasta, jotta laskelmissa käytettävä typen määrä vastaa suunnitelmassa käytettyä arvoa.

Kasvukauden alkuun tarvitaan lisää typpeä. Typpeä on karjanlannassa muihin ravinnepitoisuuksiin verrattuna liian vähän ja se on hidasliukoisessa muodossa. Suuri osa lannan typestä on ammoniumtyppeä tai sitoutuneena orgaaniseen aineeseen, mikä hidastaa kasvin typenottoa kasvukauden alussa. Tämän takia kylvön yhteydessä tulee käyttää täydennyslannoitusta. Täydennyslannoituksen avulla kasvuston alkukehitys on hyvä ja myöhemmin kasvukaudella lannasta vapautuvat ravinteet sitoutuvat tehokkaasti satoon.

YaraBela Suomensalpietari on paras lisälannoite karjanlannan täydennykseen silloin, kun pellon rikkitila on vihreällä ja lannoitteen käyttömäärä on yli 250 kiloa/ha. Näillä käyttömäärillä kotoisen rehun seleenipitoisuus nousee riittävän korkeaksi. Tätä alemmilla lisälannoitteen käyttömäärillä suosittelemme YaraBela Seleenisalpietaria tai Yara Hivensalpietari Se+ -lannoitetta.

Typpi ja karjanlanta

Pitkällä aikavälillä karjanlanta parantaa peltomaan ravinnetilaa ja multavuutta, kunhan vältetään pellon liiallista tiivistymistä ja varmistetaan hyvä kasvusto riittävällä täydennyslannoituksella. Runsaasti olkia tai muuta orgaanista ainesta sisältävä lanta sitoo levitysvuonna typpeä pellosta, mikä pitää huomioida täydennystypen määrässä.

Tarkimman karjanlannan täydennyksen voi tehdä kasvukaudella kasvuston massaa ja lehtivihreäpitoisuutta mittaavalla Yara N-Sensorilla. Täsmälannoituksella tasataan lannan levityksessä syntyneitä eroja ravinnemäärissä. Näin kasvusto kehittyy tasalaatuisemmaksi ja tuleentuu tasaisesti.

Hyvän sadon edellytyksenä on täydennyslannoitus. Nyrkkisääntönä on, että puolet typen määrästä tulee täydennyslannoituksena. Karjanlannan orgaaniseen ainekseen sidottu typpi vapautuu vasta juhannuksen jälkeen samoin kuin maan typpi. Tämän takia karjanlantaa pitää täydentää.