huhtikuuta 15, 2021

YaraLive Metsänlannoitus 15.4.2021

Metsän kasvatuslannoitus on erittäin kannattava toimenpide niin metsänomistajalle kuin ilmastollekin. Metsän kasvatuslannoituksella saatu lisäkasvu on keskimäärin 15–20 kuutiometriä lisää puuta hehtaarille lannoituksen vaikutusaikana, joka on noin 6–8 vuotta. Metsänomistajalle tämä tarkoittaa keskimäärin 10–20 prosenttia vuotuista tuottoa lannoitusinvestoinnille. Kasvatuslannoituksen aiheuttama puuston kasvunlisäys sitoo nettona myös noin 11 000 kiloa hiilidioksidia hehtaarille, joka on samaa tasoa kuin suomalaisen ihmisen tuottama hiilijalanjälki vuodessa.
YaraLive Metsänlannoitus 15.4.2021
YaraLive Metsänlannoitus 15.4.2021

Lannoitus parantaa puuston kasvua ja puun laatua. Lannoituksen avulla saatu kasvunlisäys on varttuneemmissa metsissä pääosin arvokasta tukkipuuta. Kasvun paraneminen tarkoittaa lyhyempää kiertoaikaa ja harvennusväliä lannoitetussa metsässä. Puuston kasvu pysyy hyvänä ja metsänomistaja pääsee toteuttamaan seuraavat hakkuut aikaisemmin.

Lannoitettu metsä sitoo enemmän hiilidioksidia ja tällä voidaan konkreettisesti auttaa ilmastoa. Lannoitus myös pääsääntöisesti lisää marjasatoa. Marjaa riittää kerättäväksi ja metsäneläinten ravinnoksi. Lannoituskustannukset voi vähentää metsäverotuksessa kertapoistona.

Lannoituskohdetta valittaessa kannatta huomioida, että metsä sijaitsee kivennäismaalla ja se on havupuuvaltainen 30 – 70 vuoden ikäinen mänty- tai kuusimetsä. Lannoituskohteen puustolla pitää olla riittävästi kasvutilaa eli harvennushakkuut on pitänyt tehdä 2-3 v ennen lannoitusta. Ojituksen pitää olla kunnossa, ettei puusto kärsi liiallisesta märkyydestä. Jotta lannoituksesta saadaan täysi hyöty lisäkasvuun kohde kannattaa valita siten, että seuraavaan harvennus- tai päätehakkuuseen jää kasvuaikaa 6-8 vuotta.

Lannoitteen levitys kohteeseen tehdään vain sulan maan aikaan, eli toukokuun alun ja syyskuun lopun välissä. Näin ravinteet tulevat puden kasvuun ja vältytään ravinnehuuhtoutumilta.

Metsänlannoituksessa metsään levitetään typpeä noin 150–200 kiloa hehtaarille. Tämä tarkoittaa lannoitteena noin 550 – 800 kg/ha levitysmäärä . Metsän kiertoaikana metsää voidaan lannoittaa noin 3–4 kertaa. Kasvatuslannoituksiin soveltuvat YaraBela METSÄSALPIETARI 550 – 750 kg/ha tai YaraMila METSÄN NP 600 – 800 kg/ha.

Lannoituksen kasvua lisäävällä vaikutuksella tarkoitetaan mahdollisuutta korjata suurempi määrä puuta kuin tilanteessa, jossa lannoitusta ei ole tehty. Lannoitus lisää hyvälaatuisen tukkipuun määrää metsässä, joka kasvattaa metsän arvoa. Lisäkasvun taloudellinen arvo riippuu pääasiassa puun arvosta, eli kuutiohinnasta myyntihetkellä. Lannoituksen kustannukset muodostuvat lannoitteen hinnasta sekä rahti- ja levityskustannuksista. Oikein valitussa kohteessa metsänlannoituksen kannattavuudessa toteutuu usein miten lupaus ”euro metsään kolme takaisin ”.

Boorin puutos on yleinen erityisesti Keski- ja Itä-Suomessa, mutta sitä esiintyy muuallakin Suomessa yksittäisissä puissa sekä laajempina alueina. Esimerkiksi kaski- ja laidunmaille, rantaniityille ja peltoheitoille perustetuissa taimikoissa sekä nuorissa metsissä boorinpuutos on hyvin yleistä. Boorin puutosriski on suuri myös turvemailla, erityisesti metsitetyillä turvepelloilla.

Boorin puutteen seurauksena pituuskasvu pysähtyy. Boorin puutteessa latvakasvaimen silmut vaurioituvat tai kuolevat kokonaan. Sen seurauksena syntyy ohituskasvaimia, jolloin puusta tulee monilatvainen ja oksikas. Boorin puutoksen aiheuttamat kasvuhäiriöt voidaan poistaa ja ennaltaehkäistä booripitoisilla lannoitteilla. Taimikoissa boorilannoituksen voi tehdä YaraVita Bortracilla. Ensiharvennuksen jälkeen boorin puutos voidaan korjata YaraMila METSÄN NP-lannoitteella -lannoitteella.


Vaikutus puun laatuun

Oikealla lannoituksella kasvaa loppukäyttöä ajatellen parasta puuta. Liiallinen lannoitus ei kuulu hyvään kasvatustapaan. Oikea lannoitus ei pilaa puun laatua. Laadun kannalta hyvä lopputulos syntyy oikein valituista lannoitusmetsiköistä, puuston oikeasta iästä lannoitushetkellä. Lisäksi pitää valita oikea lannoite ja oikea lannoitemäärä. Oikein tehdyllä lannoituksella saavutetaan myös mahdollisimman hyvä taloudellinen tulos.

Lannoituksella lisätään puun kasvua. Kun puustolle annetaan typpeä suosituksen mukaan 150 kg/ha, mikä tarkoittaa esim. YaraBela METSÄSALPIETARIA 555kg/ha lusto levenee n. 0,3 – 0,5 mm. Kasvun lisäystä saadaan kohteesta riippuen 30 – 50 %, mikä merkitsee 1,5 – 2,0 kuutiota lisää puuta vuodessa hehtaarilta. Kasvunlisäykseen vaikuttaa aina lähtötilanne. Tutkimusten mukaan lannoituksen vaikutus lustopaksuuteen on suurimmillaan kolmantena – neljäntenä vuotena lannoituksen jälkeen. Typpilannoituksen vaikutusajan loppupuolella 7-10 vuoden jälkeen lannoituksesta lustopaksuuden lisäys on enää 0,05 -0,2 mm.

Luonnollinen vaihtelukin puun kasvuun ja lustopaksuuteen saattaa olla suurempaa. Suositusten mukainen lannoitus oikeilla tuotteilla, oikeissa kohteissa, oikein toteutettuna on erittäin kannattava metsänhoidollinen toimenpide, jolla on myös suuri merkitys esim. hiilensidontaan.
Metsänlannoitusasioissa kannattaa olla yhteydessä omaan metsäasiantuntijaan.

 

Ilkka Mustonen
Asiakkuuspäällikkö
Yara Suomi Oy
Puh. 0500-387724