marraskuuta 11, 2021

YaraBela Suomensalpietari nurmien lannoituksessa

Lannoitekustannusten nousun myötä karjanlannan sisältämien ravinteiden tehokas hyödyntäminen on nyt entistäkin tärkeämpää. Karjanlannan ravinteet hyödynnetään parhaiten silloin, kun puolet typestä annetaan YaraBela SUOMENSALPIETARIlla.
Karjanlannan ravinteet hyödynnetään parhaiten silloin, kun puolet typestä annetaan YaraBela SUOMENSALPIETARIlla.
Karjanlannan ravinteet hyödynnetään parhaiten silloin, kun puolet typestä annetaan YaraBela SUOMENSALPIETARIlla.

Yaran lannoitusohjelmat optimoivat nurmisadon määrän ja laadun, varmistavat maan viljavuuden säilymisen ja estävän maan ravinnevarojen köyhtymisen suurten satojen myötä. Tasapainoisella lannoituksella parannetaan myös ravinteiden käytön tehokkuutta ja vähennetään ravinteiden huuhtoutumisherkkyyttä.

Useiden vuosien koetulosten perusteella tiedetään, että parhaat satotulokset ja optimaalinen nurmirehun laatu saavutetaan, kun karjanlantaa täydennetään sopivalla YaraMila-lannoitteella. Pelkän typpilannoituksen käyttö YaraBela-lannoitteena johti Yara Kotkaniemen tutkimustilan kolmivuotisissa kokeissa keskimäärin 1700 kg ka/ha sadonmenetykseen per vuosi, sekä nurmirehun raakavalkuaispitoisuuden alenemiseen alle tavoitetason.

Yaran lannoitusohjelmilla tavoitellaan laadukkaita 8000–10000 kg ka/ha nurmisatoja hyvinkin vaihtelevissa sääoloissa, niin kuivina kuin sateisinakin kasvukausina, mikä lisää nurmirehuntuotannon viljelyvarmuutta.

YaraBela Suomensalpietari karjanlannan täydennyslannoituksessa

Lannoitekustannusten nousun myötä on tarve etsiä ratkaisuja kustannusten hallintaan. Karjanlannan sisältämien ravinteiden tehokas hyödyntäminen onkin nyt tärkeää.

Karjanlanta sisältää runsaasti fosforia ja kaliumia, mutta sen sisältämä typpi ja rikki eivät riitä turvaamaan suurta ja hyvälaatuista nurmisatoa ilman täydennyslannoitusta. Lisäksi karjanlannan sisältämä seleeni on sitoutunut orgaanisiin yhdisteisiin, eikä ole tällöin kasvien käytössä. Siksi täydennyslannoituksessa tulee varmistaa myös nurmirehun riittävä seleenipitoisuus.

YaraBela SUOMENSALPIETARI sisältää karjanlannan täydennyksessä tarvittavaa rikkiä ja seleeniä sekä nurmikasvien ja tuotantoeläinten tarvitsemaan magnesiumia ja booria.

Karjanlannan ravinteet hyödynnetään sadonmuodostukseen parhaiten, kun puolet typestä annetaan YaraBela SUOMENSALPIETARIlla. Esimerkiksi toisen nurmisadon lannoituksessa karjanlanta 30 t/ha (51 kg typpeä/ha) täydennetään YaraBela SUOMENSALPIETARIlla 180 kg/ha (50 kg typpeä/ha).

Mikäli yli puolet typestä tulee karjanlannasta, kannattaa nurmirehun seleenipitoisuuden varmistamiseksi valita täydennyslannoitukseen YaraBela SELEENISALPIETARI.

YaraVita THIOTRAC 300 tehostamaan typenkäyttöä

YaraVita THIOTRAC 300 on typpeä ja rikkiä sisältä nestemäinen lehtilannoite, joka tehostaa nurmikasvien typenkäyttöä, parantaa nurmisatoa ja nostaa raakavalkuaispitoisuutta. YaraVita THIOTRAC 300 -lehtilannoitus tehdään nurmikasvuston ollessa noin 10–15 cm korkeaa. Sopiva käyttömäärä on viisi litraa hehtaarille.

YaraVita THIOTRAC 300:n käyttö yhdessä karjanlannan ja YaraBela SUOMENSALPIETARIn kanssa on kustannustehokas ratkaisu typenkäytön tehostamiseen. Nurmen lannoittaminen YaraBela SUOMENSALPIETARIlla 50 kg typpeä/ha + karjanlannalla 30 t/ha + YaraVita THIOTRAC:illa 5 L/ha, nurmet saavat riittävästi rikkiä yli 4000 kg ka/ha hyvälaatuisen nurmisadon tuottamiseen.

Rikkiä ei kuitenkaan kannata lisätä ylen määrin, sillä se on helposti huuhtoutuva ravinne. Rikki lisää myös kalkitustarvetta merkittävästi, mikäli se annetaan ammoniumsulfaatin muodossa.

Kevätsadolle suositellaan käytettäväksi sopivaa YaraMila- tai YaraBela-lannoitetta, jolloin mineraalilannoitteen ravinteet ovat oikea-aikaisesti nurmien käytössä kiivaan kevätkasvun aikana. Mikäli karjanlantaa käytetään myös ensimmäisen sadon lannoitukseen, tulee käyttömäärä olla kohtuullinen 25–30 t/ha. On myös hyvä muistaa, että runsas karjanlannan käyttö ensimmäisen sadon lannoituksessa nostaa helposti rehun kaliumpitoisuutta ja lisää poikimahalvausten riskiä ruokintakauden aikana.

Fosfori rajoittaa karjanlannan käyttöä

Karjanlanta on oivallinen kierrätyslannoite nurmiviljelyyn, kun sen ravinnesisältö täydennetään sopivalla YaraMila- tai YaraBela-lannoitteella. Käytännön viljelyssä karjanlannan käyttöä rajoittaa sen sisältämä runsas fosforimäärä. Siksi Yaran lannoitusohjelmissa toisen ja kolmannen nurmisadon täydennyslannoitukseen valitaan joko YaraMila NK- tai YaraBela-lannoite.

Jos maan kaliumluokka on hyvä tai tyydyttävä, YaraBela SUOMENSALPIETARI sopii myös nurmien lannoitukseen. On kuitenkin huomattava, että 8000 kg ka/ha nurmisato ottaa vuosittain noin 200 kg kaliumia/ha. Näin ollen kaliumlannoituksesta luopuminen ei ole nurmiviljelyssä pitkäaikainen vaihtoehto, sillä se johtaa maan kaliumvarojen ehtymiseen.

Mikäli peltolohkon kaliumluokka on alle tyydyttävän, alkaa nurmisadon määrää rajoittamaan kaliuminpuute. Tällöin nurmet eivät pysty myöskään hyödyntämään lannoitetyppeä tehokkaasti, satotaso alenee ja typen huuhtoumariski kasvaa.

Muista myös Yara Biotiitti nurmien perustamiseen

Yara BIOTIITTI on kaliumia sisältävä maaparannusaine, joka vapauttaa noin 30 kg kaliumia vuodessa. Se sopii käytettäväksi erityisesti nurmilohkojen perustamisvaiheeseen.