Hevosheinän lannoitus ja laatutavoitteet

Hevosheinä muodostaa merkittävän osan hevosen ravinnosta, ja valtaosa hevosen tarvitsemista ravintoaineista tulee heinästä. Siksi hevosheinän ruokinnallinen laatu, johon lannoituksella voidaan vaikuttaa, on tärkeää.

Heinä on hevosen perusrehua

Kaikkien eläinryhmien ruokinnan suunnittelun lähtökohtana on eläimen energian- ja ravintoaineiden tarve. Hevosheinä muodostaa merkittävän osan hevosen dieetistä. Hevonen saakin valtaosan tarvitsemistaan ravintoaineista heinästä. Siksi hevosheinän ravitsemuksellinen laatu, johon lannoituksella voidaan vaikuttaa, on tärkeää.

Hevosheinän tuotannossa pyritään tasaiseen laatuun, jotta hevosen ravintoaineiden saati ei muutu merkittävästi syötettäessä eri pelloilla tai eri vuosina tuotettua hevosheinää.

Hevonen syö heinää laitumella, kuivana heinänä ja säilöttynä heinänä (säilörehu). Valtaosa kevyttä työtä tekevän urheiluhevosen dieetistä koostuu hyvälaatuisesta heinästä (7 kg). Tämän lisäksi ruokintaan kuuluu esimerkiksi pari kiloa kauraa sekä hieman leseitä ja kivennäisiä. Tässä artikkelissa keskitytään hyvälaatuisen säilötyn hevosheinän tuotantoon ja erityisesti sen tasapainoiseen lannoitukseen.

Hevosheinän laatutavoitteet

Hevosheinän tavoitteellinen energia- ja raakavalkuaispitoisuus on alempi kuin esimerkiksi lypsylehmille tuotettu säilörehu. D-arvo eli orgaanisen aineen sulavuus kuvaa heinän energia-arvoa. Tavoitteellinen D-arvo on hevosheinälle 620-660 g/kg ka. Myös tavoitteellinen raakavalkuaispitoisuus on hevosheinälle märehtijöitä alhaisempi, 100-120 g/kg ka.

Rehun D-arvoon vaikutetaan sadonkorjuun ajoituksella ja raakavalkuaispitoisuuteen typpilannoituksen optimoinnilla sekä nurmiseoksen lajikoostumuksella. D-arvon alenemista voidaan ennustaa melko tarkasti etenkin ensimmäisessä sadossa lämpösummakertymän avulla. Esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen verkkosivuilla on avoimessa käytössä D-arvoennustelaskuri, joka auttaa oikean korjuuajankohdan määrittämisessä (http://www.karpe.fi/darvoennuste.php). Hevosheinäseoksen lajikoostumusta suunnitellessa tulee huomioida, että apiloiden ja sinimailasten raakavalkuaispitoisuus on huomattavasti korkeampi kuin nurmiheinillä ja apilanurmien raakavalkuaispitoisuus nousee helposti liian korkeaksi.


Nurmiheinien kivennäis- ja hivenaineiden pitoisuus nurmirehussa on alempi kuin kotieläinten tarve ja siksi myös hevosella käytetään ruokinnassa erilaisia kivennäis- ja hivenainelisiä. Tästä huolimatta hevosheinän tasalaatuisuus ja hyvä ruokinnallinen laatu myös kivennäis- ja hivenravinteiden osalta on tärkeää. Hyvä laatu helpottaa ruokinnan suunnittelua ja vähentää tarvetta ruokinnan uudelleensuunnitteluun eri nurmirehuerien välillä.

Hevosheinän keskimääräiset laatutavoitteet on esitetty alla olevassa taulukossa. Hevosen ravintoaineiden sekä kivennäis- ja hivenaineaineiden tarpeeseen vaikuttaa hevosen paino, aktiivisuus sekä tammoilla tiineys.

Ravintoaineet Laatutavoite
D-arvo (g/kg ka) 620–660
Raakavalkuainen (g/kg ka) 100–120
Kalsium (g/kg ka) 4–5
Fosfori (g/kg ka) 3–4
Kalium (g/kg ka) 20–25
Magnesium (g/kg ka) 2–2,5
Natrium (g/kg ka) >0,3
Sinkki (mg/kg ka) 50
Kupari (mg/kg ka) 8–10
Mangaani (mg/kg ka) 50
Seleeni (mg/kg ka) >0,2

 

Hevosheinän hivenravinteiden pitoisuus ja hevosen terveys

Jokaisen eläimelle välttämättömän kivennäis- ja hivenaineen liian alhainen pitoisuus dieetissä aiheuttaa tyypilliset puutosoireet. Nurmiheinillämme esiintyy eniten alhaisia sinkin, mangaanin, kuparin ja seleenin pitoisuuksia, joiden seurauksena eläimillä voi esiintyä puutosoireita.

Sinkki on rakenneosana eri entsyymejä, jotka toimivat hevosen energia- ja valkuaisaineenvaihdunnassa sekä monissa muissa elintärkeissä reaktioissa. Sinkin puutteet näkyvät hevosella kuivana ja paksuuntuneena ihona, iho- ja limakalvovaurioina ja karvanlähtönä. Ensimmäisenä oireet näkyvät hännän juuressa, turvassa ja raajoissa. Puutoksen myötä myös ruokahalu heikkenee, samoin ravinnon hyväksikäyttökyky. Sinkin puutos heikentää myös kavioainesta.

Myös mangaani entsyymien rakenneosa monissa elintärkeissä aineenvaihdunnan reaktioissa hevosilla. Puutosoireet aiheuttavat häiriöitä luuston kehityksessä ja kasvun heikkenemistä sekä alentunutta hedelmällisyyttä.

Kupari on tärkeä erityisesti hevosen rautatasapainon ylläpidossa. Puutos aiheuttaa anemiaa ja kitukasvuisuutta, sillä raudan imeytyminen vaatii kuparia. Puutosoireina ovat myös luuston kasvuhäiriöt, jännevauriot, huono tiinehtyminen ja karvan välin haalistuminen. Puutos yleisesti alentaa hevosen vastustuskykyä ja altistaa siten tulehdussairauksille.

Suomen maaperässä on hyvin vähän seleeniä ja siksi ilman seleenilannoitusta tuotettu hevosheinä ei sisällä seleeniä. Seleenin puutos aiheuttaa lihasrappeumaa, lihasheikkouksia sekä sydänsairauksia. Lihasongelmat johtavat myös jäykkäliikkeisyyteen. Varsomisen yhteydessä on myös riskinä jälkeisten kiinni jääminen. Seleenin puutos alentaa myös vastustuskykyä ja altistaa myös erilaisille tulehduksille.

Hevosheinän kivennäis- ja hivenainekoostumukseen vaikuttaa maaperä ja lannoitus

Maaperän ravinteet ja lannoitteissa lisättyjen ravinteiden määrä määrittää hevosheinän kivennäis- ja hivenainekoostumuksen. Mikäli maaperässä ei ole tarjolla kasvin tarvitsemaa ravinnetta riittävästi, sadon määrä alenee ja ravinteen pitoisuus hevosheinässä alenee. Kun hevosheinäsato on suuri, laimenee erityisesti kivennäis- ja hivenainepitoisuus rehussa. Pääravinteiden (typpi, fosfori, kalium, rikki, magnesium) riittävyydestä huolehditaan YaraMila-lannoitteilla yhdistettynä haluttaessa karjanlannan tai muiden orgaanisten lannoitteiden kanssa. Hevosheinän riittävä hivenravinnepitoisuus varmistetaan käyttämällä kasvukauden aikana sopivaa YaraVita-lehtilannoitetta.


Hevosheinän tasapainoinen lannoitus – ei liikaa eikä liian vähän ravinteita

Lannoitustarve määräytyy maaperän sisältämien ravinteiden ja kasvin tarpeen mukaan. Hevosheinäsadon mukana poistuu vuosittain peltolohkolta runsaasti ravinteita, jotka tulee kestävän nurmiviljelyn periaatteiden mukaisesti palauttaa peltoon lannoituksella. Esimerkiksi 8000 kg kuiva-ainesadon mukana poistuu vuosittain yli 150 kg typpeä, 22 kg fosforia ja 200 kg kaliumia (rehun raakavalkuaispitoisuus 120 g/kg ka, fosfori 2,8 g/kg ka ja kalium 25 g/kg ka) sekä merkittäviä määriä myös muita pää- ja hivenravinteita. Sadon mukana poistuvien ravinteiden lisäksi nurmien laaja juuristo on sitonut itseensä melkein yhtä paljon ravinteita kuin maanpäällinen osa.

Mikäli palautamme peltoon vuosittain huomattavasti vähemmän ravinteita kuin sieltä poistuu, puhutaan ryöstöviljelystä, jossa maaperää köyhdytetään ravinteista. Maan kasvukunnon ylläpito auttaa maaperän ravinteiden hyödyntämisessä, mutta vuosittain poistuvat ravinnemäärät ovat niin suuria, että riski maaperän köyhdyttämiselle on suuri.

Liiallinen lannoitus tai jos lannoitteen ravinteet ovat väärään aikaan kasvin käytössä, puolestaan kerryttää maahan ravinteita. Esimerkiksi orgaanisten lannoitteiden ravinteet vapautuvat kasvin käyttöön maan mikrobitoiminnan seurauksena. Mikäli maa on kylmä tai kuiva, ei vapautumista tapahdu. Vapautuminen voi tapahtua kuitenkin väärään aikaan, jolloin kasvi ei pysty hyödyntämään ravinteita ja ne altistuvat huuhtoutumiselle. Samalla tapaa myös liika mineraalilannoitteiden käyttö lisää ravinteiden huuhtoutumisriskiä.

Tasapainoinen ja kasvin tarpeen mukainen lannoitus onkin paras tapa vähentää myös ravinteiden huuhtoutumisriskiä. Yaran lannoitteet ja lannoitusohjelmat on suunniteltu niin, että nurmikasvin ravinteiden hyödyntäminen sadonmuodostukseen on tehokasta. Yaran lannoitteissa eri ravinteiden suhteet sekä vapautuminen kasvin käyttöön on optimoitu kasvin tarpeen ja luontaisen kasvurytmin mukaan.

Hevosheinän lannoituksen suunnittelu

  • Tarkista hevosheinälohkon maa-analyysin tuloksista maalaji sekä viljavuusfosfori ja -kaliumluokka. Typen osalta lannoituksen enimmäismäärät on asetettu erikseen kivennäis- ja eloperäisille maille. Eloperäisiltä mailta vapautuu typpeä kasvin käyttöön enemmän ja siksi lannoitussuositukset ovat kivennäismaita alhaisempia. Sekä maasta, karjanlannasta että lannoitteena annetun typen määrä vaikuttaa hevosheinän raakavalkuaispitoisuuteen. Hevosheinän lannoituksessa ei yleisesti käytetä nitraattiasetuksen enimmäismääriä typpilannoituksessa. Enimmäismäärä on 250 kg N/ha kivennäismailla ja 210 kg/ha eloperäisillä mailla. Laitumilla vastaat enimmäismäärät 210 kg/ha kivennäismaalla ja 170 kg/ha eloperäisillä mailla.
  • Hevosheinänurmilta kannattaa yleisimmin korjata kaksi nurmisato, sillä kolmas sato on lehtevä ja sen raakavalkuaispitoisuus ylittää helposti tavoitetason. Koska D-arvotavoite on myös verraten alhainen, sopii pidempi niittoväli ja kaksi satoa senkin puolesta paremmin.
  • Jaa kasviravinteet kahdelle sadolle. Painota typpilannoitus kevätsadolle, sillä keväällä kasvunopeus ja satopotentiaali on suurimmillaan. Kivennäismailla hevosheinä lannoitetaan 150-160 kg N/ha/v. Ensimmäiselle sadolle hieman enemmän, 80-90 kg N/ha ja toiselle sadolle 60-70 kg N/ha. Eloperäisillä mailla alennetaan typen määrä 140 kg N/ha/v. Myös eloperäisillä mailla typpi painotetaan kevätsadolle.
  • Ensimmäiselle sadolle valitaan YaraMila Y-lannos, joka sisältää fosforia. Fosfori on tärkeää keväällä varmistamaan nurmen kasvuunlähtö. Kevätsadon fosforipitoisuus voi helposti jäädä alle tavoitetason ja siten myös ruokinnallisen laadun varmistamiseksi YaraMila Y-lannos valitaan kevätsadolle.
  • Hevosheinäsadon mukana poistuu pellolta runsaasti kaliumia ja siksi monivuotisten nurmikiertojen ja erityisesti yksipuolisen nurmiviljelyn aikana on riittävästä kaliumlannoituksesta huolehdittava. Siksi toisen hevosheinäsadon lannoitukseen valitaan YaraMila NK2-lannoite. Savimaat sisältävät luontaisesti paljon kaliumia kun taas eloperäisillä mailla esiintyy helposti kaliumin puutetta.
  • Hevosheinän hivenravinnepitoisuuden ja lehtilannoitustarpeen voi määrittää kasvukauden aikana Megalab-analyysillä. Hevosheinälohkolta otetaan kasvustonäyte heinän ollessa 10-15 cm korkeaa ja lähetään Megalab-analyysiin (ohjeet: Yara Megalab -kasvianalyysi | Yara Suomi). Analyysitulosten mukana saat suosituksen sopivasta YaraVita-lehtilannoitteesta. Tee lehtilannoituskäsittely mahdollisimman pian analyysituloksen saavuttua, mutta viimeistään viimeistään kaksi viikkoa ennen sadonkorjuuta.
  • Kysy tarvittaessa apua Yaran lannoitusasiantuntijoilta.

Kuivikelanta, liete tai muut orgaaniset lannoitteet hevosheinän lannoituksessa

Mikäli käytät hevosen lantaa tai muita orgaanisia lannoitteita hevosheinän lannoituksessa, kiinnitä huomio lannan hiili:typpi-suhteeseen. Mikäli kuivikelannassa on paljon olkea tai sahanpurua, on siinä paljon hiiltä suhteessa typpeen. Maahan lisättäessä maamikrobit kärsivät kuivikelantaa hajottaessaan typen puutteesta ja lisätty lanta tavallaan sitoo enemmän typpeä kuin mitä se luovuttaa. Tällöin hevosheinä kärsii typenpuutteesta ja kasvaa huonosti.

Kuivikelanta tai muut orgaaniset lannoitteet tuleekin aina täydentää YaraMila-lannoitteilla, jotta heinän kasvulle ja maamikrobien hajotustoiminnalle on tarjolla riittävästi typpeä.

Hevosheinän lannoituksen toteutus

Kun sopiva Yaran nurmen lannoitusohjelma on valittuna ja kevät koittaa, kannattaa lannoitus tehdä mahdollisimman varhain, sillä nurmiheinien lannoituksessa nopeus on valttia. Monivuotisina kasveina nurmet aloittavat kasvunsa hyvin varhain keväällä, jo ennen kasvukauden alkua. Juuriston kasvu kohti ravinteita alkaa, kun maan lämpötila on vasta nolla astetta. Hevosheinänurmet tuleekin lannoittaa mahdollisimman varhain keväällä heti lumien sulamisen jälkeen. Nopeus on valttia lannoituksessa myös niittojen jälkeen. Esimerkiksi toisen sadon lannoituksessa myöhästyminen noin viikolla on johtanut jopa 1000 kg satotappioihin.

Karjanlanta ja kuivikelanta kannattaa hyödyntää toisen sadon lannoituksessa. Ensimmäisen sadon kasvunopeus on niin suuri, ettei orgaanisten lannoitteiden ravinteet ehdi vapautumaan riittävän nopeasti.

Mikäli viljavuuskalium on alhainen, kannattaa nurmien uusimisen yhteydessä harkita pitkävaikutteisen maanparannusaineen, Yara BIOTIITIN, käyttöä. Yara BIOTIITTI vapauttaa kaliumia 30-40 kg vuodessa ja auttaa merkittävästi nurmen kaliumhuollossa. Lue lisää Yaran biotiitistä verkkosivuilta: https://www.yara.fi/lannoitus/nurmi/yara-biotiitti-nurmilohkojen-kaliumhuoltoon/.

Luomuhevosheinän tuotanto

Yaran luomuhevosheinän lannoitusohjelma sopii erityisesti tiloille, joilla on rajallinen määrä karjanlantaa käytettävissä. YaraSuna-kierrätyslannoitteet soveltuvat luomuviljelyyn kuten myös monet YaraVita-lehtilannoitteista.

Hevosheinä ja hiiliviljely

Viljelykasvilajeja vertailtaessa nurmikasvit ovat tehokkaimpia hiiliviljelyssä eli poistamassa ilmakehän hiilidioksidia maaperään. Nurmet ovat monivuotisia lajeja ja ne kasvattavat laajan juuriston. Ne ovatkin oivallisia lajeja hiiliviljelyyn, sillä ne pitävät maan kasvipeitteisenä talven aikana, tuottavat paljon biomassaa sekä maan päälle että maan alle. Suuri juuristo syöttää orgaanista ainetta maan mikrobistolle ravinnoksi. Mikrobisto puolestaan muuntaa osan orgaanisesta aineesta humukseksi, pysyväksi hiileksi. Humukseksi muuntunut orgaaninen aines ja siihen sitoutunut hiilidioksidi on pois ilmakehästä.

Suuri sato on myös tehokasta hiiliviljelyä, sillä se sitoo ilmakehästä runsaasti hiilidioksidia. Yaran nurmen lannoitusohjelmissa ravinteiden määrä ja vapautuminen on optimoitu, mikä parantaa ravinteiden käytön tehokkuutta eli lisätyt ravinteet ohjautuvat satoon eivätkä altistu huuhtoutumiselle. Täsmällinen lannoitus onkin tärkeä osa kestävää maataloutta ja hiilitietoista viljelyä.

Lannoitteiden valmistuksen hiilijalanjäljessä on merkittäviä eroja eri valmistajien välillä. Yaran lannoitteiden valmistuksen hiilijalanjälki on noin puolta alhaisempi kuin muiden markkinoilla olevien mineraalilannoitteiden. Tämän vuoksi myös Yaran lannoitteilla tuotetun hevosheinäsadon hiilijalanjälki tuotettua kuiva-ainekiloa kohti on alhaisin.