Carbo-pilottitilalla tehdään hiilitietoisia valintoja nurmiviljelyssä

Maaningalla Kuikkalahti Dairyssä otetaan askeleita kohti hiilitietoista nurmen tuotantoa. Tilalla tehtäviä toimenpiteitä ovat tasapainoinen lannoitus, lannoitteen matala hiilijalanjälki, lannan, eli hiilisyötteen, käyttö lannoituksessa ja täsmäviljelytyökalujen, kuten Atfarmin, hyödyntäminen.

Yaran ja Valion Carbo-pilottiprojektissa mukana olevat Heli ja Markus Rytkönen pyörittävät Maaningalla Kuikkalahti Dairy -nimistä maitotilaa. Navetassa on 220 lehmää ja 150-päinen nuorkarja. Säilörehunurmia on yhteensä 230 hehtaaria ja timotei-nurminata-seoksilta korjataan kasvukauden aikana kolme satoa ja yhteensä nurmirehua saadaan 9000–9500 kg ka/ha. Sadon määrä on tiedetty jo muutaman vuoden ajan tarkasti, sillä kaikki rehukuormat on punnittu.

Tieto nurmisadon määrästä onkin lisännyt entisestään kiinnostusta nurmiviljelyn kehittämiseen, ja Carbo-pilotti on puolestaan lisännyt viljelyn hiilitietoisuutta. Ensi vuonna Kuikkalahti Dairyssä tarkennetaan typen käyttöä tekemällä Atfarm-levityskartat kaikille nurmilohkoille yhteistyössä neuvojan kanssa.

Myös nurmilohkojen fosforilannoitukseen kiinnitetään tulevalla kasvukaudella erityistä huomiota ja lannoitevalintana on alhaisen hiilijalanjäljen lannoite YaraMila Y1. Kaikki valitut toimenpiteet ovat osia hiilitietoisessa viljelyssä.

Tasapainoinen lannoitus tärkeä osa hiilitietoisuutta

Viljavuusanalyysin tarkemman tarkastelun perusteella Kuikkalahti Dairyssä siirrytty kaikilla nurmilohkoilla fosforipitoisten YaraMila-lannoitteiden käyttöön. Keväällä annetulla fosforilannoituksella varmistetaan kasvuunlähtö ja palautetaan sadon mukana poistuvasta fosforista mahdollisimman suuri osa. Samalla poistetaan sadonmuodostuksen yksi minimitekijä.

Tasapainoinen lannoitus tehostaa kaikkien ravinteiden käyttöä. Kotkaniemen pitkäaikaisessa fosforikokeessa yhden ravinteen, eli fosforin, puutos alensi typenkäytön tehokkuutta 20 prosenttia. Pilottitiloilta tehtyjen laskelmien mukaan huonosti hyödynnetty lietteen tai mineraalilannoitteen typpi nostaa säilörehunurmen hiilijalanjälkeä tuotettua kuiva-ainekiloa kohti.

Lannoitteen valinnalla hiilitietoiseen viljelyyn

Yaran Suomessa tuotetuilla lannoitteilla on alhainen hiilijalanjälki. Se tarkoittaa Kuikkalahti Dairyn 230 hehtaarin nurmialalla merkittäviä päästösäästöjä tilatasolla.

Yaran lannoitteiden tuotekohtainen hiilijalanjälki löytyy Lannoitevalikoimasta. Hiilijalanjälki tuotteilla on keskimäärin 3,58–3,97 kg CO2-ekv/kg N. Pilottilohkoilla Yaran lannoitteilla nurmisäilörehun hiilijalanjäljestä vain noin 15 prosenttia aiheutui lannoitteen valmistuksesta. Lannoitevalinta onkin nopein tapa alentaa lannoitteista aiheutuvia päästöjä ja samalla säilörehun hiilijalanjälkeä.

Lietettä, eli hiilisyötettä, jokaiselle peltolohkolle

Liete on arvokas kierrätysravinne ja hiilisyöte nurmipelloille. Kuikkalahti Dairyssä pyritään lietettä levittämään kohtuullisesti (30t/ha) kaikille nurmilohkoille kesän aikana. Lieteanalyysin perusteella hiilisyötteen määrä oli pilottilohkoille noin 120 kg C/ha.

Lietteenä annetun hiilisyötteen määrää ei kannata maksimoida, sillä tällöin sadon määrä ja typenkäytön tehokkuus alenee ja päästöt tuotettua säilörehukiloa kohden nousee. Myöskin nurmien ravinnetarpeeseen nähden väärin ajoitettu orgaanisten lannoitteiden käyttö vaikuttaa samalla tavalla. Ihanteellinen lietteen käyttökohde nurmille on hiilitietoisessakin viljelyssä toisen nurmisadon lannoitus.

Lisää tarkkuutta Atfarm-levityskartoilla

Ensi kesänä aiotaan Kuikkalahti Dairyssä siirtyä nurmien täsmälannoittajiksi ja ottaa Yaran Atfarm-levityskartat käyttöön kaikilla nurmilohkoilla. Tilan lannoitussuunnitelmat tekee neuvoja, jolle voidaan antaa Atfarmissa oikeus tehdä tilan levityskartat hyvissä ajoin ennen kevään lannoituksia. Tilan traktorit on varusteltu automaattiohjauksella ja suunnitelmissa on myös päivittää lannoitteenlevitin lukemaan levityskarttoja.

Ravinteiden tehokas käyttö ja täsmäviljely on mainittu myös Luonnonvarakeskuksen tuottamassa maatalouden ilmastotiekartassa toimenpiteinä, joilla voidaan vähentää ruoantuotannosta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Yara toi kuluvalle kasvukaudelle täsmälannoitusmahdollisuuden kaikkien nurmiviljelijöiden ulottuville, sillä Atfarm levityskarttoja on mahdollista käyttää myös mobiilisovelluksen avulla ilman lisäinvestointeja levitystekniikkaan.