Lannoitteiden varastointi

Hyvät varastointi- ja siivouskäytännöt ovat tärkeitä tilojen työturvallisuuden kannalta. Lannoitteet on suositeltavaa säilyttää suljetussa varastotilassa, joka suojaa tuotetta sään vaihteluilta (kuten auringolta ja sateelta) ja pienentää varkauksien mahdollisuutta.

 • Suljettu rakennus, joka suojaa tuotetta sään vaihteluilta ja erityisesti suoralta auringonvalolta.
 • Puhdas ympäristö, jossa ei ole pölyä eikä likaa.
 • 5–30 °C:n lämpötila (jotkin lannoitetyypit ovat herkkiä korkeille lämpötiloille)
 • Lannoite on suojattava kosteudelta, joka saattaa aiheuttaa paakkuja, ja pölyltä, joka heikentää levitysominaisuuksia
 • Käytetään lavatuille tuotteille kuormalavahyllykköä (lannoitelavojen pinoaminen päällekkäisiin kerroksiin turvallisuus- ja laaturiski).
 • Hyvä varastonhallinta, esimerkiksi niin, että ensiksi tullut tuote siirretään myös ensiksi pois.

 

Sisävarastointi

 • Varaston on suositeltavaa olla yksikerroksinen rakennus, joka on rakennettu materiaalista joka ei ole tulenarkaa, kuten betonista, tiilistä tai teräksestä.
 • Kaikissa rakennuksissa on oltava riittävä ilmastointi mahdollisen tulipalon aikana lannoitteiden hajoamisesta syntyvän lämmön ja kaasujen poistamiseen.
 • Lattiapinnan pitää olla tasainen, kuiva ja kuopaton.
 • Suursäkkejä tulisi pinota enintään kolme päällekäin. Säkit pitäisi pinota lomittain eli ei suoraa kolmen säkin tornia. Korkeat lannoitesäkkipinot voivat olla epävakaita ja kaatua. Varmista, että pino ei pääse kaatumaan.
 • Varastoi lannoitteet vähintään 1 metrin päästä seinistä ja kattoparruista.
 • Varastoi lavat tukevalla, kuivalla alustalla. Varmista alustan tukevuus erityisesti, jos pinoat lavoja.
 • Älä varastoi yhteensopimattomia tuotteita liian lähellä irtolannoitteita. Esimerkiksi urea ja ammoniumnitraattipohjaiset lannoitteet tulee varastoida toisistaan erillään. Pidä eri lannoitelajit toisistaan erotettuina varastossa. Lannoitteet ja kalkki tulee varastoida erikseen.
 • Lannoite on pidettävä erillään tulenaroista materiaaleista. Materiaalien välillä on oltava vähintään 5 metrin turvaetäisyys. Useimmat typpilannoitteet sisältävät nitraatteja, jotka hajoavat lämmitettäessä ja muodostavat myrkyllisiä typpioksideja jo 150 ˚C:ssa. Jotkin tuotteet voivat tuottaa myös hiilen oksideja (CO, CO2) ja rikin oksideja.
 • Mikäli säkit varastoidaan sisätiloihin tasaiselle pohjalle, niitä voidaan pinota kolme päällekkäin.

Lannoitteiden varastointi

Ulkovarastointi

 • Varastoi lannoitteet kuivalle, tasaiselle ja varjoisalle paikalle. Muuta yllä olevaa aluetta, josta sadevedet pääsevät valumaan pois.
 • Aseta säkkien alle kuormalava, jotta säkit eivät ole suoraan kosketuksissa maahan tai veteen (esimerkiksi rankkasateella). Käytä vain ehjiä kuormalavoja, joissa ei ole nauloja.
 • Pino ei saa kallistua. Jos se kallistuu, se on koottava uudelleen viipymättä.
 • Pinon päälle on asetettava ennen sen peittämistä kerros tyhjiä kuormalavoja, jotta tuotteen laadun säilyminen varmistetaan ja lämmön aiheuttama tuotteen pilaantuminen ehkäistään (valmistajan tai toimittajan ohjeen mukaisesti).
 • Pinot on peitettävä, jotta säkkien likaantuminen estetään. Suojus on kiinnitettävä pinon alaosaan hankaamisen aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi.
 • Pinojen suojaaminen ja suojuksen poistaminen on tehtävä varovasti ja mieluiten hyvissä sääolosuhteissa.
 • Pinon vakaus on tarkistettava ennen suojuksen poistamista. Suojuksen päälle voi kasvaa levää, joka voi olla liukasta.
 • Suojattujen pinojen päälle voi kylmällä ilmalla muodostua jäätä. Jää on usein painavaa ja reunoiltaan terävää. Putoavat jääpalat ovat erittäin vaarallisia. Jää on liukasta ja mahdollisesti vaarallista.
 • Kaikki ulkona varastoidut lannoitteet on suojattava sään vaihteluilta suojapressulla. Pressu on kiinnitettävä tuotteen ympärille huolellisesti. Liitoskohdissa pressun päiden on oltava limittäin vähintään 30 cm leveydeltä. Maahan tai tielle pudonneet lannoitteet on poistettava.

Ulkovarastoinnissa peitettyjen lannoitteiden päälle asetetaan kuormalavoja, jotta linnut eivät pääse rikkomaan pressua tai säkkejä.

Vakauden ja turvallisuuden varmistamiseksi suurikokoiset säkit on pinottava pyramidin muotoon. Kuormalavapinot eivät saa olla yli kolmen kuormalavan korkuisia lannoitteen, kuormalavan vakauden ja käsittelylaitteiden mukaan.

Lannoitteiden varastointi

Lannoitteen varastointi siilossa

Lannoitteiden varastointi siilossa

Jotkin lannoitteet, esimerkiksi YaraBela Axan ja urea, ovat herkkiä korkeille lämpötiloille, minkä vuoksi niitä ei saa varastoida siiloon joka altistuu auringonvalolle. Varmista siilon tiiviys varastoinnin aikana. Vetoluukut, sisus ja ilmareiät on suljettava asianmukaisesti, jotta ilmanvaihtuminen ja kosteuden pääsy siiloon estyy.

Siilovarastointiin tarkoitettu lannoite toimitetaan säiliöautolla. Täytön aikana paine ei saa olla suurempi kuin 0,15 MPa = 1,5 kgf/cm2. Näin vältetään rakeiden vaurioituminen, josta muodostuu pölyä. Varmista, että täyttöputkessa ei ole teräviä tai pieniä kulmia, vaan loiva kaari jonka säde on suuri.

Nestemäisen lannoitteen varastointi

Varastointivaatimukset määräytyvät kulloinkin tarvittavien laatujen lukumäärän, tilan pinnanmuotojen ja logistiikan mukaan. Nestemäisen lannoitteen varastosäiliöiden sijoittaminen:

Nestemäisen lannoitteen varastointi

 • Säiliön perustan on oltava tasaista betonia kovalla perustalla.
 • Kaikkien säiliöiden on sijaittava vähintään 10 metrin etäisyydellä vesistöistä.
 • Vuotojen varalta on laadittava valmiussuunnitelma.