Lannoitteiden tuotemerkinnät

Lannoitesäkin pakkausmerkinnöissä on tärkeää tietoa tuotteen kuljetuksesta, varastoinnista ja käsittelystä.

Tuotteen luokittelu ja merkinnät tehdään kansallisen lainsäädännön ja EU:n säännösten mukaisesti, ja kuljetusluokitus tehdään YK:n vaarallisten aineiden kuljettamista koskevien suositusten (TDG-suositusten) mukaisesti. Tuotteen kemiallinen koostumus on merkitty säkkiin kansallisen lainsäädännön mukaisella tavalla. Lisätietoja ja apua saa Yaran neuvonnasta/HESQ-osastolta.

Alla olevasta taulukosta ilmenee, miten vaaroista ilmoitetaan tiettyjen Yaran tuotteiden merkinnöissä.

Lannoitusmerkinnät

Lannoitemerkinnät

Kuten edellä on todettu, pakkausmerkintöjä koskevat vaatimukset on määritetty CLP-asetuksessa ja TDG-suosituksissa (Viite: CLP-asetus: Asetus (EY) N:o 1272/2008). Samat tiedot on kerrottu käyttöturvallisuustiedotteissa. . CLP-asetusta (aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta) sovelletaan kaikkialla EU:ssa ja ETA-alueella. Lainsäädännöllä on otettu käyttöön globaali kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä, joka perustuu YK:n kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettuun luokitus- ja merkintäjärjestelmään (UNGHS).

Kemikaaleihin liittyvien vaarojen tunnistaminen ennen niiden saattamista markkinoille ja kemikaalien luokittelut vaarojen mukaisesti ovat valmistajien vastuulla. Mikäli tuote on vaarallinen, siihen on lisättävä merkinnät, joista työntekijät ja kuluttajat voivat tarkistaa sen vaikutukset terveyteen ja ympäristöön ennen sen käsittelyä. (Viite: ECHA-sivusto)

Huputettu lannoitelava, jossa säkeissä VAK-merkinnät päällä ja sivuilla.

Tuotteen alkuperä on aina merkitty säkkiin. Sekä suursäkkien että pienten säkkien etupuolella on tarvittaessa kuljetusta koskevat VAK-merkinnät. Sekä suursäkkien että pienten säkkien takapuolella on yleensä CLP-asetuksen ja TDG-suositusten (Suomessa VAK-asetus) mukaiset merkinnät. Yara käyttää yhtenäistä merkintätapaa seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:

  • Tuotetta ei ole luokiteltu kuljetuksen osalta. Tällöin tuotteessa on vain CLP-merkinnät ja/tai
  • Yhtenäinen merkintä voi sijaita kokonaisuudessaan säkin sivureunassa.

Yhtenäinen merkintä on kokomerkintä, joka sisältää CLP- ja VAK-asetuksissa edellytetyt tiedot. Mikäli vaaraominaisuus voidaan ilmoittaa sekä VAK-lipukkeilla että CLP-varoitusmerkillä, vastaava CLP-merkkiä ei merkitä.

Pienten säkkien sivureunassa on joko yhtenäinen merkintä tai CLP-merkintä (mikäli tuotetta ei ole luokiteltu kuljetuksen osalta). Sivumerkinnöissä ei välttämättä ole kaikkia CLP-asetuksen edellyttämiä tietoja.

Eränumero ja varaston kierto (YaraVita-tuotteet)

Eränumero ja varaston kierto

Kaikissa YaraVita-tuotteissa on kuusinumeroinen eränumero, josta ilmenee hyödyllisiä tietoja. Eränumero on painettu tuotteen päällyspakkaukseen sekä nestemäisten tuotteiden yksittäisiin pulloihin.

YaraVita-suspensioiden päällyspahvipakkauksessa on lisäksi paikallisella kielellä merkitty, varaston hallintaa helpottava päivämäärä, johon mennessä tuotteen pitäisi siirtyä jakeluketjun kautta loppukäyttäjälle ja tulla käytetyksi.