helmikuuta 21, 2023

YaraSuna-peltolannoitteet lisäävät satoa ja orgaanista ainesta

Uusista YaraSuna-peltolannoitteista on saatu lupaavia koetuloksia viime kasvukaudelta: keskimäärin lisäsatoa on tullut reilu kolmannes lannoittamattomaan verrattuna. Orgaaniset ja kierrätyspohjaisiin raaka-aineisiin perustuvat YaraSuna-lannoitteet toimivat hyvänä lisänä myös tavanomaisessa viljelyssä.
YaraSuna-peltolannoitteet lisäävät satoa ja orgaanista ainesta
YaraSuna-peltolannoitteet lisäävät satoa ja orgaanista ainesta

Epätasaiset ja raidalliset kasvustot ovat signaaleja, että maaperä ei toimi optimaalisella tavalla. Syynä on usein maaperän tiivistyminen. On myös epäilty, että maaperän viljavuus on heikentynyt, ja todisteena on pidetty maaperän orgaanisen aineksen vähenemistä. Vaikka jälkimmäisestä ei meidän oloissamme ole vakuuttavaa näyttöä, orgaanisen aineksen lisääminen maahan on maaperälle hyväksi ja vaikuttaa positiivisesti moneen maaperän ominaisuuteen.

Huoli maaperän viljavuuden heikkenemisestä on joka tapauksessa saanut viljelijät kiinnostumaan maan muokkauksen vaihtoehdoista ja uusista lannoitteista. Mineraalilannoitteiden rinnalle on noussut orgaanista ainesta sisältävät lannoitteet ja maanparannusaineet. Energian hinnannousun seurauksena myös mineraalilannoitteiden hinnat ovat nousseet, mikä on saanut viljelijät etsimään uusia vaihtoehtoja.

Karjanlanta on vanha hyväksi koettu orgaaninen lannoite, mutta karjattomaan viljelyyn on keksittävä myös muita ratkaisuja. Orgaanisia lannoitteita ja maanparannusaineita on tullut viime aikoina markkinoille, mutta yhteistä niille on suuri käyttömäärä ja korkea vesipitoisuus. Riski maaperän tallaamisesta painavien kuormien alla on ilmeinen. Ne sisältävät myös yleensä vain vähän kasveille käyttökelpoisia ravinteita, joten satotason ja sadon laadun säilyttäminen on vaikeaa.

Uuden YaraSuna-tuoteperheen peltolannoitteissa on ravinteita kasvien käyttöön, ja niitä voidaan käyttää nykyisissä kylvölannoittimissa ja pintalevittimissä ilman ongelmia. Ravinteet ovat kierrätyspohjaisia ja ne sisältävät runsaasti orgaanista aineista. Pääraaka-aineet ovat kotimainen lihaluujauho ja kotimainen puuvinassi. Jälkimmäistä saadaan bioetanolitehtaan sivutuotteena.

YaraSuna-peltolannoittessa on orgaanista ainesta yli kaksi kolmasosaa kuivapainosta. Mikäli esimerkiksi YaraSuna BIO PLUS 10-4-1 -lannoitetta käyttää 600 kg/ha (60 kg N/ha), tulee lannoitteen mukana maahan yli 400 kg/ha orgaanista ainesta. Hiileksi muutettuna tämä vastaa yli 200 kg/ha ja hiilidioksidiksi muutettuna lähes tonni/ha.

YaraSuna-peltolannoitteet ovat luomukelpoisia ja sopivat luomussa täydennyslannoitukseen. Käyttömäärä 500–600 kg/ha YaraSuna BIO PLUS 10-4-1 -lannoitetta antaa lisäsatoa tuottavasti: verrattuna lannoittamattomaan sato on vaihdellut Kotkaniemen tavanomaisilla lohkoilla 1–2 t/ha. Keskimäärin lisäsatoa on tullut reilu kolmannes (Kuva 1).

Hämeen Ammattikorkeakoulun Mustialan luomukoulutilalla tutkittiin tänä vuonna YaraSuna BIO PLUS 10-4-1 -lannoitteen tehoa Leijona-kevätvehnällä. Lannoittamattomaan verrokkiin verrattuna YaraSuna-lannoite lisäsi satoa 1,6 t/ha (52 %) typpitasolla 60 kg N/ha (Kuva 2). Koealaa oli noin 1 ha/lannoitekäsittely, ja sato mitattiin puimalla koko käsittelyala suursäkkeihin.

Orgaanisia lannoitteita myös tavanomaiseen viljelyyn

Orgaanista ainesta sisältävät kierrätyslannoitteet ja maanparannusaineet ovat tulleet vaihtoehdoiksi tai täydentämään myös mineraalilannoitteiden käyttöä perinteisessä viljelyssä. YaraSuna-peltolannoitteita voi yhdistää sujuvasti nykyiseen perinteiseen lannoitukseen, kun otetaan huomioon kasveille käyttökelpoisten ravinteiden määrät.

YaraSuna-peltolannoitteiden niin sanottu typen korvausarvo (NRPV) on 73–75 prosenttia (Yara Hanninghof). Tämä tarkoittaa, että YaraSuna-peltolannoitteen typpi vastaa 75-prosenttisesti mineraalilannoitetyppeä. Kasvun alkuun saadaan näin riittävästi liukoista typpeä. YaraSuna-lannoitteen fosforista noin 10 prosenttia on kasveille heti käyttökelpoista, joten huonofosforisilla mailla kevätlannoituksen yhteydessä voi lisätä fosforia starttilannoitteena. Kaliumin saanti on myös turvattava joko käyttämällä pitkävaikutteisia maanparannusaineita, kuten Yara BIOTIITTIa tai kalisuolaa, maalajin kaliumlannoitustarpeesta riippuen.

YaraSuna-peltolannoitteen voi yhdistää nykyiseen lannoitussuunnitelmaan esimerkiksi niin, että jakaa lannoituksen YaraSuna- ja YaraBela-lannoitteen kesken. YaraSuna-peltolannoite on hyvä sijoittaa maahan, joten sen voi antaa kylvön yhteydessä lannoitelaatikosta mineraalilannoitteen tapaan. Typestä voi kivennäismailla antaa puolet YaraSuna-lannoitteena ja toisen puolikkaan YaraBela-lisälannoituksena esimerkiksi korrenkasvun alkuvaiheessa. Syyskylvettävälle kasveille YaraSuna sopii syyslannoitukseen. Syyvehnälle voi antaa 300 kg/ha YaraSuna-lannoitetta kylvön yhteydessä, jolloin sallittu typpimäärä, 30 kg N/ha, tulee täyteen.

YaraSunan ja mineraalilannoitteiden yhteiskäyttö

Orgaanista ainesta sisältäviä lannoitteita voi yhdistää myös kasvinvuorotuksen tasolla. Samalla voi ottaa käyttöön muita lannoitusta tasapainottavia maanparannusaineita, kuten Yara BIOTIITTIa. Tässä lähestytään luomuviljelyn käytäntöjä, mutta satoa tuottamattomia viherlannoitusvuosia ei tarvita, ja mineraalilannoitteita voi käyttää tarpeen mukaan.

Tällaista järjestelyä kokeiltiin Kotkaniemen tutkimusasemalla kasvukaudella 2022. Kevätvehnän 120 kg N/ha typpilannoitus jaettiin tasan YaraSuna- ja YaraBela AXAN -lannoitteiden kesken (60 N+60 N). Käyttömäärät olivat 600 kg YaraSuna BIO PLUS /ha kylvön yhteydessä ja lisätyppilannoitus YaraBela AXANilla 220 kg/ha. Jälkimmäinen lannoite annettiin pintalannoituksena korrenkasvun alussa.

Typenoton mittauksissa eroja ei havaittu kasvukauden alussa. Sen sijaan korrenkasvuvaiheessa typenotto yhdistetyssä orgaanisessa ja mineraalilannoituksessa alkoi jäädä jälkeen mineraalilannoituskäsittelystä. Satotarkastelussa orgaanisen ja mineraalilannoituksen yhdistäminen toimi kuitenkin yllättävän hyvin, ja satoeroksi saatiin lopulta 6–9 prosenttia väkilannoitteen hyväksi. Luultavasti suuri osa satotappiosta voidaan laskea vähäisemmän kaliumlannoituksen syyksi.

Kolmeen osaan jaettu typpilannoitus (snapsityppilannoitus) ja starttifosforin käyttö antoivan hieman paremman tuloksen, kuin käsittely ilman fosforia ja snapsilannoitusta (Kuva 3). Tämä vihjaa, että lannoituksen säätöä on syytä tutkia enemmän.

Koetulosten määrän lisääntyessä myös Yara tulee lanseeraamaan lannoitusohjeita, joissa lannoitusta tarkastellaan viljelykierron tasolla, myös tavanomaisessa viljelyssä.

Kestävä ravinteiden käyttö keskiössä EU:ssa

Komissio on parhaillaan laatimassa EU-tason kestävän ravinteiden käytön strategiaa. Ennakkokaavailussa on arveltu, että koko EU:n alueella aletaan jollain aikavälillä toteuttamaan kestävän ravinteiden käytön periaatteita, samaan tapaan kuin integroidussa kasvinsuojelussa (IPM). Kyse ei ole yksityiskohtiin menevästä sääntelystä, vaan yleisperiaatteista.

Yllä kuvattu orgaanisten ja mineraalilannoitteiden yhteiskäyttö voisi olla yksi tapa edistää kestävää kasvinravitsemusta ja täyttäisi siten tämänkin strategian tavoitteet.

 

YaraSuna-peltolannoitteista voit lukea lisää sivulta yara.fi/yarasuna. Tuoteperheeseen kuuluvat tuotteet:

YaraSuna BIO PLUS 10-4-1

YaraSuna AGRA 10-4-1

YaraSuna 9-4-2

Yaran lannoitesuositukset eri viljelykasvien luomuviljelyyn: yara.fi/luomu

imageltmb2.png
Kuva 1. YaraSuna-peltolannoitteen koetulokset viljalle Yara Kotkaniemen tutkimusasemalla 2019–2022.
imagexski6.png
Kuva 2. Leijona-kevätvehnän luomusato lannoittamattomassa ja YaraSuna BIO PLUS 10-4-1 -käsitellyissä kasvustoissa. Hämeenlinnan Ammattikorkeakoulun Mustialan koulutila 2022. 
imagelyof0q.png
Kuva 3. Leijona-kevätvehnän sato yhdistetyllä orgaanisella lannoituksella ja mineraalilannoituksella verrattuna pelkkään mineraalilannoitukseen. Yara Kotkaniemi, 2022.