marraskuuta 29, 2022

Luken tiedote: Suomalaisten seleeninsaanti on suositusten mukaista

Suomessa on lisätty seleeniä lannoitteisiin vuodesta 1984 alkaen. Seleenilannoitus on osoittautunut toimivaksi ja turvalliseksi tavaksi vaikuttaa kansanterveyteen ja tuotantoeläinten hyvinvointiin.
Suomalaisten seleeninsaanti on suositusten mukaista
Suomalaisten seleeninsaanti on suositusten mukaista

Seleeni on ihmisten ja tuotantoeläinten terveydelle välttämätön ravinne, jonka pitoisuus on suomalaisessa maaperässä ja sitä kautta Suomessa tuotetuissa leipäviljoissa ja rehuissa alle tavoitetason. Kansanterveydellisen ongelman ratkaisemiseksi aloitettiin Suomessa mineraalilannoitteiden seleenirikastaminen vuonna 1984. Tuotantoeläimille seleeniä lisätään myös rehuseoksiin eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Yaran Suomessa valmistetuissa lannoitteissa seleeni lisätään lannoitetehtaalla lannoitemassaan, mikä takaa turvallisen ja tasaisen levitettävyyden. Yaran lannoitusohjelmat sekä YaraMila- ja YaraBela-lannoitteiden optimoitu seleenipitoisuus varmistaa Suomessa tuotettujen elintarvikkeiden ja rehujen riittävän seleenipitoisuuden.

Suomalaisten seleeninsaantia seurataan vuosittain Maa- ja metsätalousministeriön nimeämän Seleeniseurantaryhmän toimesta.
Seleeniseurantaryhmän uusimmassa raportissa todetaan suomalaisten seleeninsaannin olevan tavoitetasolla. Tärkein suomalaisten seleeninlähde on edelleen kotieläintuotteet kuten maito ja kananmunat. Tuotantoeläinten ruokinnan suunnittelussa tulee huomioida, että erilaisten seleenilisien käyttö tulee perustua todennettuun tarpeeseen. Lannoitus- ja ruokintakäytänteiden muuttuessa onkin suositeltavaa analysoida kotoisten rehujen ja seosrehun kokonaisseleenipitoisuus aika ajoin.

Luonnonvarakeskuksen tiedotteen mukaan seleenin saanti on ollut hyvällä ja turvallisella tasolla koko seleenilannoituksen ajan, ja 2010-luvulla saanti on ollut noin 0,08 mg/vrk/10 megajoulea ja ihmisen veren seerumin seleenipitoisuus noin 1,5 µmol/litra. Ylimääräisien seleenilisien käyttöön ei ole tarvetta, kertoo erikoistutkija Veli Hietaniemi Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Uusimmat tulokset on julkaistu marraskuussa 2022. Seleenipitoisuuksia mitataan elintarvikkeista, rehuista ja väestön veren seerumista. Seurantaa tehdään yhteistyössä Luken, Ruokaviraston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Helsingin yliopiston sekä Suomen ympäristökeskuksen kesken.

Eläinperäisten tuotteiden seleenipitoisuudet kasvaneet viime vuosina

Viljojen ja viljatuotteiden keskimääräiset seleenipitoisuudet ovat pysyneet lähellä asetettua tavoitearvoa, noin 0.1 mg kg-1kuiva-ainetta. Vaihtelu on kuitenkin suurta.

Eläinperäisten tuotteiden seleenipitoisuudet ovat kasvaneet noin 25 prosenttia vuoden 2017 jälkeen. Taustalla ovat todennäköisesti muutokset kaupallisten rehujen koostumuksessa ja käytössä. Myös tuottajien tietoisuus seleenin merkityksestä eläinten tuotantoon ja terveyteen on lisääntynyt, ja siksi rehuannoksen seleenipitoisuuteen kiinnitetään enemmän huomiota. Rehujen seleenipitoisuuksia tulisi tiloilla kuitenkin analysoida aika ajoin, jotta vältytään yliannostukselta.

Seleenilannoituksen vaikutuksia maaperään ja vesistöön seurataan säännöllisesti

Yleensä vain noin 10 prosenttia lannoiteseleenistä siirtyy kasveihin. Positiivisesta seleenitaseesta huolimatta liukoisen, kasveille käyttökelpoisen seleenin määrän kasvua maaperässä ei ole havaittu.

Lannoiteseleeni muuttuu kasvukauden aikana niukkaliukoisiksi yhdisteiksi ja sitoutuu maaperään. Nykyisin pyrkimyksenä on vähentää epäorgaanisten lannoitteiden käyttöä ja kierrättää ravinteita tehokkaasti. Ravinnerikkaista sivuvirroista valmistetut kierrätyslannoitteet ovat uusissa tutkimuksissa osoittautuneet heikoiksi seleeninlähteiksi.

─ Tämän vuoksi satojen seleenitasoja tulisi seurata systemaattisesti, Hietaniemi kertoo.

Seleenilannoituksen vaikutuksia vesistöjen veden seleenipitoisuuksiin on toistaiseksi ollut vaikea arvioida. Seleeniä kuitenkin seurataan nykyään laajasti ja käytettävä analytiikka on paranemassa. Lannoitteiden vastuullinen käyttö ja Suomen ilmasto- ja ympäristöolosuhteet vähentävät riskiä seleenin kertymiseen ja huuhtoutumiseen vesistöihin.

Seleeni on tärkeä ihmisten ja eläinten kasvulle ja hyvinvoinnille

Ennen kuin lannoitteisiin aloitettiin lisäämään seleeniä, tuotantoeläimillä todettiin seleenipuutossairauksia. Kotimaisten elintarvikkeiden seleenipitoisuudet olivat myös hyvin pieniä ja kansalaisten seleenisaanti selvästi alle suositusten. Seleenilannoitus on korjannut tilanteen.

Seleeniseuranta

Lue koko raportti