maaliskuuta 27, 2020

Yaran ympäristölupa kuulutusvaiheessa

Yara Siilinjärven toiminnan jatkuminen vuoteen 2035 edellyttää muutosta ympäristölupaan. Muutos koskee Jaakonlammen louhoksen avaamista sekä kipsin läjitysalueen laajentamista ja näiden tuomia muutoksia toimintaan.
Siilinjärven kaivosalue
Siilinjärven kaivosalue
Yara jätti vuosi sitten helmikuussa YVA-hankeselvitysten jälkeen ympäristöluvan muutoshakemuksen Itä-Suomen aluehallintovirastolle, joka on asettanut muutoshakemuksen asiakirjat nähtäville 4.5.2020 saakka.
 
Kipsin läjitysalueen osalta haetaan lupaa lakikorkeuden nostolle nykyisestä ympäristöluvan mukaisesta maksimikorkeudesta korkeuteen +230 metriä merenpinnan yläpuolelle, ja lupaa alueen laajentamiselle läjitysalueen pohjoispuolella olevan kiertovesialtaan päälle sekä korvaavan altaan rakentamiselle kipsin läjitysalueen länsipuolelle.
 
Kaivostoiminnan osalta haetaan lupaa avata nykyisen päälouhoksen pohjoispuolelle uusi Jaakonlammen louhos, jonka toteuttaminen edellyttää Jaakonlammen kiertovesialtaan kuivatusta ja muutoksia kaivoksen vesienjärjestelyssä. Lisäksi haetaan lupaa sivukivien käytössä olevien Itäläjityksen ja Ansanmäen sivukiven läjitysalueiden korottamiselle sekä Ansanmäen läjitysalueen laajentamiselle pohjoisen suuntaan. Muutosta haetaan myös Mustin rikastushiekka-alueen läjityksen sekä Mustin alueen pohjois- ja itäosan patojen sekä vesialtaan padon korottamisille.
 

Kaivoslupahakemus

Voimassa olevaan kaivoslupaan haetaan muutosta suunnitellun Jaakonlammen louhoksen alueen ympärystien ja meluvallin osalta. Tätä muutosta koskeva lupahakemus on jätetty Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Kuulemisasiakirjat ovat nähtävillä 22.4.2020 saakka Siilinjärven kunnan ilmoitustaululla. Asiakirjoihin voi tutustua Turvallisuus- ja kemikaaliviraston verkkopalvelussa.
 
Nyt haettavilla ympäristöluvan sekä kaivosluvan muutoshakemuksilla turvataan toiminnan jatkuminen vuoden 2035 loppuun saakka. Yaran Siilinjärven toimipaikalla on merkittävä rooli alueen työpaikkojen varmistamisessa ja osana kotimaisen elintarvikeketjun raaka-aine- ja lannoitetuotantoa.

Lisätietoja:
Kipsin läjitysalueen laajennus: Mika Perälä, tehtaanjohtaja, puh. 050 3860640
Jaakonlammen louhos: Antti Savolainen, kaivoksenjohtaja, puh. 050 4412083