Ympäristö

Yara Uusikaupunki on sitoutunut kestävään ja turvalliseen toimintaan myös ympäristön näkökulmasta – se on toiminnan perusedellytys. Yaran toimintaa ohjaa lainsäädännön lisäksi viranomaisten määrittämät luvat ja yrityksen omalle toiminnalleen asettamat vaatimukset. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja etsimme ratkaisuja, joilla voimme vähentää toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Ympäristövaikutukset

Yara Uusikaupunki

Olennaisimmat toimintamme ympäristövaikutukset kohdistuvat vesistöön ja ilmaan.

Toimintamme ympäristövaikutuksia seurataan laaja-alaisesti velvoitetarkkailuna ympäristölupaehtojen mukaisesti sekä toimipaikan omana tarkkailuna. Voimassa olevissa ympäristöluvissa on määritelty luparajat jäähdytysveden ottamiselle, vesistöihin ja ilmaan johdettaville kuormitukselle ja melutasoille.

Velvoitetarkkailun tulokset raportoidaan valvovalle viranomaiselle säännöllisesti. Velvoitetarkkailun lisäksi seuraamme oman toimintamme vaikutuksia. 

Luvat

Toimintamme ympäristövaikutuksia säädellään ympäristönsuojelulakiin perustuvalla ympäristöluvalla. Ympäristöluvat myöntää Aluehallintovirasto (AVI) ja lupamääräysten toteutumista valvoo alueellinen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskus (ELY-keskus).

Energiatehokkuus

Yaran tehtaat kuuluvat maailman energiatehokkaimpiin lannoitetehtaisiin. Tehtaat panostavat energiatehokkuuteen muun muassa CO2-päästöjen vähentämiseksi. Uudenkaupungin toimipaikan merkittävimmät CO2-päästölähteet ovat typpihappotuotannon typpioksiduuli, lannoitteiden kuivauskaasut sekä voimalaitoksen polttoaineen palamiskaasut.

Typpihappotuotannossa syntyvästä prosessilämmöstä valmistetaan tehdasalueella sähköä ja höyryä omiin tarpeisiin. Ylimääräistä lämpöä toimitetaan myös Uudenkaupungin kaukolämpöverkkoon.

Yara Suomi Oy on sitoutunut Elinkeinoelämän keskusliiton energiatehokkuusohjelmaan, jossa toimenpideohjelman välitavoitteena on saavuttaa kokonaisuutena 4 % energiansäästö vuoteen 2020 mennessä ja 7,5 % energiansäästö vuoteen 2025 mennessä verraten vuoteen 2015.

Lue lisää energiatehokkuusohjelmasta