Turvallisuus Uudenkaupungin tehtailla

Turvallisuus on tärkein prioriteetti. Periaatteena on, että vahingot ovat estettävissä ennakoivalla työllä ja jatkuvalla toimintatapojen parantamisella.

Safe by Choice -toimintamalli

”Safe By Choice” on hanke, jolla Yara pyrkii vähentämään tapaturmien määrän nollaan. Se kuvaa turvallisuuskulttuuria, joka voi tehdä tapaturmien täydellisestä poistamisesta aidosti mahdollista. Yaran tavoitteena on turvallisuuskulttuuri, jossa jokainen (yksilötasolla ja kollektiivisesti) ottaa vastuun omasta ja myös muiden hyvinvoinnista.

Yaran Safe By Choice –hanke rakentuu Yaran turvallisuusperiaatteiden varaan. Turvallisuusperiaatteissa on tiivistettynä Yaran toiminta-ajatus ja suhtautuminen turvallisuuteen. Periaatteiden noudattaminen on turvallisuuden ehdoton perusedellytys.

Yaran turvallisuusperiaatteet:

1. Vahingot ja onnettomuudet ovat estettävissä. Turvallisuus on toimintamme edellytys ja lähtökohta.

2. Johtajat ja esimiehet ovat vastuussa:

 • Riskien pienentämisestä niin pieneksi kuin mahdollista
 • Turvallisuusohjeistuksista ja -tavoitteista, niiden seurannasta ja auditoinnista sekä SMART-kriteeristön (täsmällinen, mitattavissa oleva, toimintalähtöinen, realistinen ja aikaan sidottu) tarkkailusta
 • Turvallisen työnteon kouluttamisesta työntekijöille.

3. Työntekijät ja urakoitsijat ovat vastuussa:

 • Riittävästä osaamisestaan turvalliseen työntekoon
 • Turvallisuusohjeistusten ja sääntöjen noudattamisesta 
 • Riskikäyttäytymisen tunnistamisesta sekä omassa että muiden toiminnassa ja turvallisten käyttäytymismallien vahvistamisesta
 • Läheltä piti -tilanteiden ja vaarallisten työolosuhteiden välittömästä korjaamisesta, raportoinnista ja seurannasta.

4. Turvallinen työskentely on kaikkien vastuulla ja se on työsuhteen ehto

Turvallisuuden kultaiset säännöt

Moneen päivittäiseen työhömme voi liittyä potentiaalinen tapaturman vaara. Joissain tilanteissa ja töissä vakavan tapaturman mahdollisuus on kuitenkin suurempi. Tästä syystä Yarassa on määritelty turvallisuuden kultaiset säännöt, jotka kohdistuvat suurimman riskin töihin.

On tärkeää, että kaikki Yaran alueella työskentelevät tutustuvat ja sisäistävät turvallisuuden kultaiset säännöt. Kultaisia sääntöjä on noudatettava jatkuvasti, jotta voit suojella itseäsi ja kollegoitasi vakavilta tapaturmilta.

Lue turvallisuuden kultaiset säännöt

 

Turvallisuusperehdytykset

Ennen työskentelyn aloittamista, kaikkien Yaran alueelle saapuvien on suoritettava tehdasalueen turvallisuusperehdytys, joka on voimassa yhden vuoden. Ensimmäinen suorituskerta on aina suoritettava lähiopetuksena.

Turvallisuusperehdytyksen kertauksen voit suorittaa Yaran verkko-oppimisympäristössä. Verkko-oppimisympäristö löytyy osoitteesta: https://yara.community.gimletlms.com/fi/login. Rekisteröitymis- ja suoritusohjeet saat tarvittaessa omalta esimieheltäsi tai Yaran yhteyshenkilöltäsi.

Henkilönsuojainvaatimukset

Yaran tehdasalueella työskenneltäessä on aina käytettävä vähintään seuraavia henkilönsuojaimia:

 • Heijastava työvaatetus
 • Suojakypärä
 • Turvakengät (umpinaiset)
 • Suojalasit
 • Kuvallinen ja veronumerolla varustettu henkilökortti

Lisäsuojainten tarve määräytyy tekemäsi työn ja työskentelyalueen perusteella. Tarvittavia lisäsuojaimia voivat olla esimerkiksi putoamissuojaus ja kemikaalisuoja-asu.

Turvallisuustiedotteet

Mahdollisia onnettomuustilanteita varten on tehty turvallisuusselvityksiin perustuvat pelastussuunnitelmat, jotka on toimitettu viranomaisille. Työntekijöille ja urakoitsijoille on laadittu turvallisuustiedote, joka on oleellinen osa pelastussuunnitelmaa.

Lue turvallisuuslehtinen

Läs Säkerhetsmeddelande

Toiminta vaaratilanteissa

Olemme laatineet työntekijöille ja urakoitsijoille turvallisuusohjeet, jotka ovat oleellinen osa pelastussuunnitelmaa.

Lue turvallisuuslehtinen | Läs Säkerhetsmeddelande