Ympäristötyö Kokkolan tehtailla

Yara Kokkola on sitoutunut kestävään ja turvalliseen toimintaan myös ympäristön näkökulmasta – se on toiminnan perusedellytys. Yaran toimintaa ohjaa lainsäädännön lisäksi viranomaisten määrittämät luvat ja yrityksen omalle toiminnalleen asettamat vaatimukset. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja etsimme ratkaisuja, joilla voimme vähentää toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Ympäristövaikutukset

Olennaisimmat toimintamme ympäristövaikutukset kohdistuvat ilmaan.
Toimintamme ympäristövaikutuksia seurataan laaja-alaisesti velvoitetarkkailuna ympäristölupaehtojen mukaisesti sekä toimipaikan omana tarkkailuna. Voimassa olevissa ympäristöluvissa on määritelty luparajat ilmaan johdettavalle kuormitukselle ja melutasoille.

Velvoitetarkkailun tulokset raportoidaan valvovalle viranomaiselle säännöllisesti. Velvoitetarkkailun lisäksi seuraamme oman toimintamme vaikutuksia.

Luvat

Toimintamme ympäristövaikutuksia säädellään ympäristönsuojelulakiin perustuvalla ympäristöluvalla. Ympäristöluvat myöntää Aluehallintovirasto (AVI) ja lupamääräysten toteutumista valvoo alueellinen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskus (ELY-keskus).

Energiatehokkuus

Yaran tehtaat kuuluvat maailman energiatehokkaimpiin lannoitetehtaisiin.

Yara Suomi Oy, Kokkolan toimipaikka mukaan lukien, on sitoutunut Elinkeinoelämän keskusliiton energiatehokkuusohjelmaan, jossa toimenpideohjelman välitavoitteena on saavuttaa kokonaisuutena 4 % energiansäästö vuoteen 2020 mennessä ja 7,5 % energiansäästö vuoteen 2025 mennessä verraten vuoteen 2015.

Lue lisää energiatehokkuusohjelmasta

Kokkolan tehtaat
Kokkolan tehtaat

Kemirantie 1

P.O. Box 74

67101 Kokkola