Uppföljning och styrning av pH

Rätt pH i substratet är ytterst viktigt för grödans tillväxt och skördeavkastningen. För de flesta växter är optimalt pH 5,5–6.5. Men hur säkerställa optimalt pH under hela växtsäsongen?


Om pH är för högt, hämmas växtens upptag av flera näringsämnen, varvid växtens tillväxt försvagas och det blir skördeförluster. Ännu värre är det ändå om pH är för lågt. Sura förhållanden förorsakar förutom näringsbrist att rötter och rothår förstörs. I värsta fall kan växten till och med dö.

Styrning av pH i bevattningsvattnet

Att reglera bevattningsvattnets pH är ofta nödvändigt, eftersom eftersträvad pH oftast är 5,2–5.8. Vanligtvis är råvattnets pH 6,0–8,0, och då bör pH justeras neråt. Om regnvatten eller vatten från omvänd osmos används kan det också uppstå behov att höja pH, om vilket det berättas senare.

Vattnets pH regleras vid behov neråt med syra. pH bestämmer inte mängden syra som används, utan det beror på vattnets bikarbonathalt (HCO3-). I bevattningsvatten som ges växterna, alltså gödselvatten, borde bikarbonathalten vara 30–40 ppm (30-40 mg/l), då får man som pH-värde cirka 5,5.

Om mängden bikarbonat i råvattnet är till exempel 80 mg/l, neutraliseras 40 mg/l av det med syra. Oftast används salpetersyra för reglering av pH, men om vattnets bikarbonathalt är högt (>130 mg/l), kan även fosforsyra användas. Ifall fosforsyra används vid lägre bikarbonathalter (under 130 mg/l), kan pH sjunka för lågt.

Var försiktig! Salpetersyra och andra starka syror är farliga och kan förorsaka användaren allvarliga frätskador. Därför bör de föreskrivna säkerhetsanvisningarna alltid följas.

När bikarbonat neutraliseras med syra, sjunker pH till en början mycket långsamt i förhållande till mängden syra som tillsätts. När bikarbonathalten närmar sig den eftersträvade halten 30–40 mg/l försnabbas sänkningen av pH, såsom bild 1 visar. Av den orsaken bör man vara försiktig med att tillsätta syra, och rekommenderad mängd får inte överskridas.

Bild 1. Bevattningsvattnets pH regleras genom att neutralisera bikarbonathalten med syra. Till en början sjunker pH makligt, men vid önskad bikarbonathalt får även en liten ökning av syra bevattningvattnets pH att sjunka drastiskt.

 

Mängden syra som behövs kan beräknas noggrant när man känner till råvattnets bikarbonathalt, och då kan syran tillsättas i gödselmedlens stamlösningar. Ifall detta görs, får bevattningsvattnets konduktivitet ändras högst ± 0,2 mS/m jämfört med den ursprungliga beräknade gödselrekommendationens konduktivitet.

Enklast är att ha ett separat syrakärl och en gödselblandare med pH-sensor. Då kan man vid behov ändra bevattningsvattnets konduktivitet och näringsförhållandena utan att tänka på tillsättning av syra, eftersom den automatiska pH-styrningen ger rätt syramängd.

Flera faktorer påverkar substratets pH-värde

pH i substratets pressvätska och i överbevattningsvattnet kan variera trots att bevattningsvattnets pH regleras. Variationen förorsakas av växterna som tar upp positivt och negativt laddade näringsjoner, av substratets luftvolym och av substratets mikrobiologiska aktivitet.

För att reglera substratets pH ändras mängden ammoniumkväve. Kväve är det enda växtnäringsämne, som finns att få både i positivt (ammoniumjon, NH4+) och negativt (nitratjon, NO3-) laddad form. En i förhållande högre ammoniumhalt sänker pH, medan en i förhållande lägre ammoniumhalt höjer pH.

Syra får aldrig tillsättas mer än rekommenderad mängd, även om substratets pH är för högt. Det är skadligt för grödan!

Bild 2. När växterna tar upp ammoniumkväve, avger de syrajoner (H+) i substratet och pH sjunker. När växterna tager upp nitratkväve, frigörs på motsvarande sätt basjoner i substratet och pH stiger.

 

Om bevattningsvattnet är regnvatten, vatten från omvänd osmos eller råvatten med låg bikarbonathalt, är behovet av ammoniumkväve mycket litet. Vid odling i inaktiva substrat bör man också vara mycket försiktig med mängden ammoniumkväve.

Vid behov kan bevattningsvattnets pH höjas genom att öka vattnets bikarbonathalt med kaliumbikarbonat (KHCO₃). Redan 0,005 ‰ kaliumbikarbonat höjer vattnets bikarbonathalt cirka 30 mg/l. Ett separat stamlösningskärl för kaliumbikarbonatet rekommenderas.

Salpetersyra (62 %) innehåller 8,9 mg H+ / kg. Redan några droppar salpetersyra sänker pH till en för växten skadlig nivå, om vattnet inte innehåller bikarbonat eller dess halt är mycket låg.

Det finns också råvatten med högt pH (>7,5), trots att de har en låg bikarbonathalt. Även då kan redan en liten syramängd sänka pH för lågt. Analysera råvattnet, så vet du vilka egenskaper vattnet du använder har.

Att styra pH och beräkna syramängden är viktigt i all växtodling. Tilläggsinfo får du av Yaras sakkunniga! De hjälper att beräkna gödsel-, bevattnings-, och syramängder.