Nyaste numret av Växtpressen

Växtpressen 1/2023

Leipä leveämmäksi är Yara Suomis tidning för yrkesfolk inom skogs- och jordbruk. Temat för den första Leipä Leveämmäksi -tidningen för 2023 är Regenerativt jordbruk. Läs till exempel om försöksprogram, regenerativ vallfoderproduktion och försök med fånggrödor.

Regenerativt jordbruk är en del av lönsam växtproduktion. På Elina Valkeinens gård i Raussila i Elimäki har man i flera år tillämpat principerna för regenerativt jordbruk. Även om begreppet regenerativt jordbruk är nytt, anser Valkeinen att de åtgärder som ingår är god gammal klokhet. "Det är intressant att förbättra markförhållandena, effektivisera insatsmedlen och minimera interna variationer som beror på åkermarkens tillstånd,
Valkeinen förklarar. Läs hela intervjun på sidorna 10–12.

Fånggrödor är ett bra sätt att förlänga perioden med vegetationstäcke på vårsådda åkrar. Att inkludera fånggrödor i odlingen ökar åkerns biodiversitet och inlagringen av organiskt kol i marken. Fånggrödor har också en positiv effekt på markstrukturen och på förebyggande av urlakning. Läs mer på sidorna 16–17.

Ett naturpositivt perspektiv. Naturpositiva lösningar för växtnäring syftar till att minska utsläppen av växthusgaser från livsmedelsproduktionen och utnyttja principerna för regenerativt jordbruk, förbättra markförhållandena och mildra förändringarna i markanvändningen. Läs mer på sidorna 12–13.

Ladda ner nyaste numret av Leipä leveämmäksi Växtpressen (blankett på finska)Beställ nyhetsbrevet