Lannoitteiden käyttöturvallisuus

Yara Suomen lannoitteet ovat turvallisia valmistaa, kuljettaa, varastoida ja käyttää.

Suomessa valmistettujen lannoitteiden typpipitoisuus on rajattu turvallisuussyistä alle 28 %.  Lannoitteissa käytettyä ammoniumnitraattia ei saada räjähtämään sellaisenaan, vaan tuotetta on muokattava fyysisesti ja kemiallisesti. Tämä estää tuotteiden väärinkäytöksiä. Tarvittavien alkuräjähteiden ja muiden tarvikkeiden saaminen on luvanvaraista. Tuotteisiin lisätään lisäaineita, jotka parantavat niiden maatalousominaisuuksia ja minimoivat väärinkäytön mahdollisuuksia.


Vuosikymmenten kuluessa on sattunut useita ammoniumnitraattilannoitteisiin liittyviä onnettomuuksia, jotka ovat vaikuttaneet niiden kuljetusta, varastointia ja käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön. Kuljetuksen ja varastoinnin aikainen hajoaminen on vapauttanut ilmaan myrkyllisiä kaasuja ja aiheuttanut vaaratilanteita.

Lannoiteturvallisuus

YK on laatinut kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän (GHS-järjestelmä). GHS-järjestelmässä osa testimenetelmistä (fysikaalinen vaara) vastaa YK:n Vaarallisten aineiden kuljettamista koskevia suosituksia testimenetelmistä ja vaarojen tunnistamisesta. Euroopassa GHS-järjestelmästä on laadittu mukautettu versio ja julkaistu eurooppalainen luokitus- ja merkintäjärjestelmä (CLP-järjestelmä).

YK:n vaarallisten aineiden kuljettamista koskevat suositukset on sisällytetty kansainväliseen vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädäntöön IMO-asetuksella (meriliikenne), ADR-asetuksella (tieliikenne), RID-asetuksella (raideliikenne), ADN(R)-asetuksella (proomuliikenne) ja IATA-asetuksella (lentoliikenne). Lannoitteiden varastointiin sovelletaan kansallisia ja paikallisia säännöksiä kuten TRGS Saksassa ja Code de l’environment Ranskassa. SEVESO-direktiivissä annetaan vaarallisten tuotteiden varastomääriä ja riskinarviointia EU:ssa koskevia ohjeita.

Lannoitteiden tuotannossa tai käsittelyssä käytettäviä tuotteita tai raaka-aineita koskevan tiedon oikeellisuuden takaamiseksi on suositeltavaa hankkia uudet, ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet. Asianmukaisessa käyttöturvallisuustiedotteessa kerrotaan mahdollisista vaaroista sekä käsittelyä, varastointia, ei-toivottuja tilanteita ja hävittämistä koskevista ohjeista. Käyttöturvallisuustiedotteen pitää myös sisältää tiedot tuotteen kuljetusluokituksesta.

Lannoiteturvallisuus tuotetyypeittäin

Yksiravinteinen ammoniumnitraatti (lannoite, jonka nitraattipitoisuus on korkea)

YK on luokitellut AN 33.5:n hapettimeksi (UN 2067, vaaraluokka 5.1) sen korkean ammoniumnitraattipitoisuuden vuoksi. Eri maiden viranomaiset ovat antaneet erityisohjeet sen varastointiin. Maatilavarastointia koskevat ohjeet on Suomessa laatinut Tukes. Yaran ammoniumnitraattipitoiset lannoitteet ovat läpäisseet räjähtämättömyystestin, ja niillä on erittäin korkea räjähdysresistenssi.

Ammoniumnitraattia sisältävien jätemateriaalien käsittely

Liukuhihnalta tai säkeistä pudonnut tuote on kerättävä nopeasti, käsiteltävä ja myytävä normaalina tuotteena, jos lannoitteen laatu on säilynyt ja jos lannoiteasetusten vaatimukset täyttyvät.

Muussa tapauksessa materiaali on liuotettava tai inertoitava sekoittamalla se esim. hiekkaan, kipsiin tai dolomiittikalkkiin, jolloin se voidaan käyttää lannoitteena. Jos kontaminaatio on laajaa, tuote on käsiteltävä jätteenä ja vaarallinen materiaali on käsiteltävä paikallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Ammoniumnitraatti NPK-lannoitteissa

NPK-lannoitteiden sisältämä ammoniumnitraatti voi hajota korkeassa lämpötilassa. Eksotermiset reaktiot saavat lannoitteen vapauttamaan lämpöä ja kaasuja pH:n laskettua jonkin aikaa tätä ennen. Kloridi, orgaaniset aineet ja jotkin metalli-ionit – erityisesti kupari (Cu2+) nopeuttavat hajoamista. Hajoamista hidastavat fosfaatti, ja sitä lisäävät hiilipitoinen aines ja korkea pH.

Joillain ammoniumnitraattia sisältävillä NPK-lannoitteilla on taipumus hajota itsestään. Tällaisissa lannoitteissa itsestään hajoaminen voi alkaa, jos lannoite lämmitetään yli 120 °C:een. Tällainen terminen hajoaminen jatkuu vielä lämmönlähteen poistamisen jälkeenkin ja hajoamisen pysäyttäminen voi olla hyvin vaikeaa. Hajoaminen ei yleensä ole sinällään vaarallista, mutta sen aikana vapautuvat kaasut sisältävät myrkyllisiä yhdisteitä (muun muassa Cl2, HCl, NOx).

Kalsiumnitraattilannoite

Kalsiumnitraattilannoitteessa on noin 15 prosenttia kidevettä, mikä minimoi materiaalin hapettumisominaisuudet. Lannoitteet, jotka sisältävät typpihapon ammoniumkalsium suolan, ovat luokiteltu GHS/CLP-järjestelmässä vaaraluokkaan: 

  • Välitön myrkyllisyys – kategoria 4, H302 (suun kautta)
  • Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys – kategoria 1, H318

Tuotesäkeissä on voimassa olevan kemikaalilainsäädännön mukaiset merkinnät.

Ureatuotteet

Ureatuotteita ei ole luokiteltu vaaralliseksi materiaaliksi CLP-asetuksessa eikä YK:n kuljetussäännöksissä, mutta ne voivat aiheuttaa vaaran, sillä kuumuudelle altistuessaan niistä voi vapautua ammoniakkia. Ureaa ei pidä sekoittaa muiden kemikaalien kanssa. Typpihapon kanssa sekoittaminen voi olla erityisen vaarallista. 

Lannoitteiden väärinkäytön estäminen

Luvaton pääsy on estettävä rakennuksiin ja alueille, joissa lannoitteita varastoidaan tai käsitellään. Ammoniumnitraattia tai muita nitraatteja sisältäviä lannoitteita voidaan käyttää räjähteiden valmistamiseen, ja niitä on käytetty useissa terrori-iskuissa ympäri maailman.

Siksi tällaisten tuotteiden saantia säännellään lainsäädännöllä. Vähintään 16 prosenttia ammoniumnitraattityppeä sisältäviä mineraalilannoitteita ei ole yleisesti saatavilla. Niitä voidaan myydä vain maanviljelijöille ja muille ammattilaisille (EU-asetus 2019/1148 räjähteiden ja lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, ns. Lähtöaine-asetus).

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että jos sekä nitraattitypen (NO3-N) että ammoniumtypen (NH4-N) pitoisuus on vähintään 8 prosenttia, tuote sisältää yli 16 prosenttia typpeä ammoniumnitraatin muodossa.

Varkauksien estämiseksi on suositeltavaa noudattaa seuraavia ohjeita:

  • Säilytä mineraalilannoite lukitussa tilassa.
  • Peitä mineraalilannoite, jota on säilytettävä ulkona.
  • Tarkista mineraalilannoitteen määrä säännöllisesti, jotta huomaat mahdolliset varkaudet.

Käyttöturvallisuustiedotteet

Lannoitteiden ja teollisuustuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet

 Käyttöturvallisuustiedotteista löytyy tietoa lannoitteiden ja teollisuustuotteiden ominaisuuksista sekä turvallisesta käytöstä. 

 

Lannoitteiden ja teollisuustuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet