Järjestöt ja sertifiointi

Terveys-, ympäristö-, turvallisuus- ja laatutoimintansa (HESQ) ja jatkuvaa kehitystyötä koskevan sitoumuksensa mukaisesti Yara tekee asiakaskyselyitä määrävälein kohdennetuille ryhmille ja pyrkii huomioimaan toiminnan kehittämisessä annetun palautteen.

Asiakkaille järjestetyt kysely- ja haastattelututkimukset käsitellään ja analysoidaan luottamuksellisesti. Tutkimusten tulokset ovat arvokkaita toiminnan kehittämisessä ja auttavat ymmärtämään asiakastarpeita ja siksi niitä käsitellään tarvittavissa Yaran työryhmissä.

Fertilizers Europen tuotevastuullisuus

 Product StewardshipYara soveltaa kaikissa toiminnoissaan vastuullisen tuotehallinnan periaatteita. Yara on vuodesta 2003 lähtien sitoutunut noudattamaan Fertilizers Europen (ent. EFMA) asettamia tuotevastuullisuuden (Product Stewardship) periaatteita, joiden noudattamista arvioidaan määrävälein tehdyillä ulkoisilla auditoinneilla.

Tuotevastuullisuus takaa vastuullisen toiminnan lannoiteketjun kaikissa vaiheissa: tuotekehityksessä ja raaka-aineiden hankinnassa, tuotannossa, varastoinnissa ja jakelussa aina myyntiin, lopputoimitukseen ja tuotteen varsinaiseen käyttöön asti.

ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001

Yara on sitoutunut saavuttamaan ulkoisen sertifioinnin ISO 9001 ja ISO 14001 ja OHSAS 18001 kaikissa ympäri maailmaa sijaitsevissa tuotantolaitoksissaan ja toiminnoissaan.

Myös Yara Suomen kotimaan myynti ja markkinointi ovat ISO 9001 ja 14001 sertifioituja toimintoja. Yara Kotkaniemen laadukkaan toiminnan varmistamiseksi siellä tapahtuva tutkimustoiminta päätettiin liittää sertifioinnin piiriin vuonna 2009.

ISO 9001 on osa kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n ylläpitämää, laadunhallintajärjestelmiä koskevaa ISO 9000 -standardiperhettä. Sitä hallinnoivat akkreditointi- ja sertifiointiviranomaiset, jotka valvovat toimintaa tarkastuksin.

ISO 14001 on laajasti käytössä oleva kansainvälinen standardi, jossa määritellään organisaatioiden ympäristöhallintajärjestelmiä koskevat vaatimukset. Se koskee sellaisia ympäristöseikkoja, joita organisaatio voi hallita ja joihin sen voidaan edellyttää vaikuttavan.

OHSAS 18001 (korvautuu ISO 45001 standardilla v. 2018) on kansainvälisesti hyväksytty työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmiä (TTT) koskeva arviointistandardi, jonka avulla organisaatio voi hallita TTT-riskejään ja parantaa TTT-toiminnan tasoaan.

REACH

Suomessa noudatetaan eurooppalaista REACH-asetusta (kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista), joka tuli voimaan 1. kesäkuuta 2007. Asetuksen tavoitteena on parantaa ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua. Kemikaalien laajemman testauksen ohella Euroopan markkinoilla vaaditaan tulevaisuudessa entistä enemmän tavarantoimittajien, asiakkaiden, tuottajien, maahantuojien ja toimivaltaisten viranomaisten välistä viestintää.

Vastuu huomisesta

Yara on mukana kansainvälisen kemianteollisuuden vapaaehtoisessa kestävää kehitystä tukevassa ohjelmassa (Responsible care – Kemianteollisuuden tuotevastuullisuusohjelma). Keskeisiä teemoja ovat luonnonvarojen kestävä käyttö, tuotannon ja tuotteiden kestävyys ja turvallisuus, hyvinvoiva työyhteisö sekä avoin vuorovaikutus ja yhteistyö.

Vastuullisuustyön tuloksia seurataan vuosittain mitattavilla indikaattoreilla, jotka kattavat kemianteollisuuden koko toimintakentän. Suomessa kemianteollisuuden RC-ohjelman yli kahdenkymmenenviiden vuoden taipaleen aikana on saavutettu merkittäviä tuloksia tuotannon päästöjen vähentämisessä. Alan työturvallisuustaso on ratkaisevasti parantunut sekä tuotannon energia- ja materiaalitehokkuus ovat kehittyneet hyvin. Yara Suomi Oy on alusta alkaen osallistunut tähän työhön Kemianteollisuus ry:n jäsenyrityksenä.