Lannoitteiden käyttöturvallisuus

Lisääntynyt kemikaalien vaaranarviointi  ja uusiutuva kemikaalilainsäädäntö voivat aiheuttaa ammoniumnitraattia tai muita aineita sisältävien lannoitevalmisteiden luokitusten muutoksia. Ne saatetaan luokitella terveydelle ja myös ympäristölle vaarallisiksi.
_

Vuosien kuluessa on sattunut useita ammoniumnitraattilannoitteisiin liittyviä onnettomuuksia, jotka ovat vaikuttaneet niiden kuljetusta, varastointia ja käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön. Kuljetuksen ja varastoinnin aikainen hajoaminen on vapauttanut ilmaan myrkyllisiä kaasuja ja aiheuttanut vaaratilanteita.03.1 KUVA Etusivu Turvallisuus

YK on laatinut kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän (GHS-järjestelmä). GHS-järjestelmässä osa testimenetelmistä (fysikaalinen vaara) vastaa YK:n Vaarallisten aineiden kuljettamista koskevia suosituksia testimenetelmistä ja vaarojen tunnistamisesta.  Euroopassa GHS-järjestelmästä on laadittu mukautettu versio ja julkaistu eurooppalainen luokitus- ja merkintäjärjestelmä (CLP-järjestelmä).

YK:n vaarallisten aineiden kuljettamista koskevat suositukset (www.unece.org/trans/danger/danger.html) on sisällytetty kansainväliseen lannoitteiden kuljetuslainsäädäntöön IMO-asetuksella (meriliikenne), ADR-asetuksella (tieliikenne), RID-asetuksella (raideliikenne), ADN(R)-asetuksella (proomuliikenne) ja IATA-asetuksella (lentoliikenne). Lannoitteiden varastointiin sovelletaan kansallisia ja paikallisia säännöksiä. SEVESO-direktiivissä annetaan vaarallisten tuotteiden varastomääriä ja riskinarviointia EU:ssa koskevia ohjeita.

Lannoiteturvallisuus tuotetyypeittäin

Yksiravinteinen ammoniumnitraatti (lannoite, jonka nitraattipitoisuus on korkea)

YK on luokitellut AN 33.5:n hapettimeksi (luokka 5.1) sen korkean ammoniumnitraattipitoisuuden vuoksi. Eri maiden viranomaiset ovat antaneet erityisohjeet sen varastointiin. Yaran ammoniumnitraattipitoiset lannoitteet ovat läpäisseet räjähtämättömyystestin, ja niillä on erittäin korkea räjähdysresistenssi. Jos tulipalossa on mukana säkitettyjä lannoitteita, säkit sulavat ja rikkoutuvat, mutta niillä ei ole merkittävää vaikutusta tulipaloon.

Ammoniumnitraattia sisältävien roiskeiden ja jätemateriaalin käsittely

Liukuhihnalta tai säkeistä pudonnut tuote on kerättävä nopeasti, käsiteltävä ja myytävä normaalina tuotteena, jos lannoitteen laatu on säilynyt ja jos lannoiteasetusten vaatimukset täyttyvät.15 KUVA lannoitesäkkejä Muussa tapauksessa materiaali on liuotettava tai inertoitava. Jos kontaminaatio on laajaa, tuote on käsiteltävä jätteenä ja vaarallinen materiaali on käsiteltävä paikallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

CLP-asetuksen lisäksi ammoniumnitraattia sisältävien lannoitteiden varastointia säännellään Euroopassa myös COMAH (Seveso) -direktiivillä. Lisäksi joissain Euroopan maissa on näiden tuotteiden varastointia koskevia kansallisia säännöksiä, kuten TRGS Saksassa ja Code de l’environment Ranskassa. Kansalliset säännökset yleistyvät kaiken aikaa, ja ne on tarkistettava maakohtaisesti.

Ammoniumnitraatti NPK-lannoitteissa

NPK-lannoitteiden sisältämä ammoniumnitraatti voi hajota korkeassa lämpötilassa. Eksotermiset reaktiot saavat lannoitteen vapauttamaan lämpöä ja kaasuja pH:n laskettua jonkin aikaa tätä ennen. Kloridi, orgaaniset aineet ja jotkin metalli-ionit – erityisesti kupari (Cu2+) nopeuttavat hajoamista. Hajoamista hidastavat fosfaatti, ja sitä lisäävät hiilipitoinen aines ja korkea pH.

Joillain ammoniumnitraattia sisältävillä NPK-lannoitteilla on taipumus hajota itsestään. Tällaisissa lannoitteissa itsestään hajoaminen voi alkaa, jos lannoite lämmitetään yli 120 °C:een. Tällainen hajoaminen jatkuu vielä lämmönlähteen poistamisen jälkeenkin, ja hajoamisen pysäyttäminen voi olla hyvin vaikeaa. Hajoaminen ei yleensä ole sinällään vaarallista, mutta sen aikana vapautuvat kaasut sisältävät myrkyllisiä yhdisteitä (muun muassa Cl2, HCl, NOx).

Kalsiumnitraattilannoite

Kalsiumnitraattilannoitteessa on noin 15 prosenttia kidevettä, mikä minimoi materiaalin hapettumisominaisuudet. Lannoitteet, jotka sisältävät typpihapon ammoniumkalsium suolan, ovat luokiteltu GHS/CLP-järjestelmässä vaaraluokkaan Välitön myrkyllisyys - kategoria 4, H302, Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys – kategoria 1, H318. Tuotesäkeissä on voimassa olevan kemikaalilainsäädännön mukaiset merkinnät. Kalsiumnitraattilannoite ei ole koskaan aiheuttanut vakavia onnettomuuksia.

Ureatuotteet

Ureatuotteita ei ole luokiteltu vaaralliseksi materiaaliksi asetuksessa (EY N:o 1272/2008, CLP) eikä YK:n kuljetussäännöksissä, mutta ne voivat aiheuttaa vaaran, sillä kuumuudelle altistuessaan niistä voi vapautua ammoniakkia. Ureaa ei pidä sekoittaa muiden kemikaalien kanssa. Typpihapon kanssa sekoittaminen voi olla erityisen vaarallista.

Lannoitteiden väärinkäytön estäminen

Luvaton pääsy on estettävä rakennuksiin ja alueille, joissa lannoitteita varastoidaan tai käsitellään. Ammoniumnitraattia tai muita nitraatteja sisältäviä lannoitteita voidaan käyttää räjähteiden valmistamiseen, ja niitä on käytetty useissa terrori-iskuissa ympäri maailman.13.1 KUVA Lukko Siksi tällaisten tuotteiden saantia säännellään lainsäädännöllä. Vähintään 16 prosenttia ammoniumnitraattityppeä sisältäviä mineraalilannoitteita ei ole yleisesti saatavilla. Niitä voidaan myydä vain maanviljelijöille ja muille ammattilaisille. (EU-asetus N:o 1907/2006, REACH)

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että jos sekä nitraattitypen (NO3-N) että ammoniumtypen (NH4-N) pitoisuus on vähintään 8 prosenttia, tuote sisältää yli 16 prosenttia typpeä ammoniumnitraatin muodossa.

Varkauksien estämiseksi on suositeltavaa noudattaa seuraavia ohjeita:
•   Säilytä mineraalilannoite lukitussa huoneessa.
•   Peitä mineraalilannoite, jota on säilytettävä ulkona.
•   Tarkista mineraalilannoitteen määrä säännöllisesti, jotta huomaat mahdolliset varkaudet.

Älä myy lannoitteita eteen päin, ellet ole varma, että sitä käytetään ammattimaisesti.