Tietoa Soklista

Soklin esiintymä on kooltaan merkittävä. Kaivoksen arvioidaan toimivan vähintään 20 vuotta, mutta fosfaattia on alueella vielä sen jälkeenkin. Hankkeessa on tarkoitus hyödyntää myös alueen rautamineraalivarantoja.

Suunniteltu tuotanto on 1,5 miljoonaa tonnia fosfaattirikastetta ja 0,2 miljoonaa tonnia rautarikastetta vuodessa. Soklin rautarikasteen rautapitoisuus on korkea ja se tullaan nykyisen suunnitelman mukaan hyödyntämään EU-alueella terästeollisuuden raaka-aineena. Malmin louhintamäärä on maksimituotantovuosina noin kuusi miljoonaa tonnia vuodessa avolouhintana noin kolmen neliökilometrin alueelta.

Hankkeen toteutuessa kaivosalueella tulee olemaan avolouhoksen lisäksi murskaamo, rikastamo ja siihen liittyviä rikastushiekka-altaita, varastoja ja putkistoa sekä lämpölaitos. Suunnitelman mukaan malmi rikastetaan Soklissa ja rikaste kuljetetaan jatkojalostettavaksi Norjaan Yaran omille tehtaille Perämeren satamien kautta.

Louhinnan sivutuotteet

Kaivostoiminnassa muodostuu sivutuotteina rikastushiekkaa, sivukiveä ja alueelta rakentamisen ja louhinnan yhteydessä poistettavia maamassoja. Näitä pyritään hyödyntämään alueella tai loppusijoittamaan alueelle tarkoitusta varten rakennettaville läjitysalueille ja rikastushiekka-altaaseen.

Soklin alueen maaperä

Soklin malmissa fosfaatin keskipitoisuus on poikkeuksellisen korkea, 14 prosenttia. Alueen malmi sisältää myös rautaa, jonka pitoisuus on 8–20 prosenttia.

Fosfaatin ja raudan lisäksi Soklin maaperässä on uraania ja toriumia sisältäviä muita mineraaleja. Mahdollisessa fosfaattikaivostoiminnassa kattavin tutkimuksin kartoitetut korkeampien uraani- ja toriumpitoisuuksien alueet rajataan toiminnan ulkopuolelle. Yara ei aio rikastaa näitä aineita.

Yara tarkkailee jatkuvasti malmin säteilypitoisuuksia ja raportoi niistä asianmukaisille viranomaisille ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. Kaivostoiminta ei aiheuta säteilyriskiä alueen asukkaille, työntekijöille tai luonnolle.

Liikenne

Suunnitelmien mukaan malmi kuljetetaan Soklista jatkojalostettavaksi rekoilla, mikä edellyttää investointeja infrastruktuuriin. Uuden tien rakentaminen on pitkä prosessi, joten se on käynnistettävä jo ennen päätöstä kaivostoiminnan aloittamisesta. Mikäli kaivostoimintaan ei ryhdytä, tie palvelee paikallisia asukkaita ja elinkeinoja.