Ajankohtaista


5.5.2020

Vaasan hallinto-oikeudelta päätös Soklin ympäristöluvasta

Vaasan hallinto-oikeus antoi 5.5. päätöksen Soklin kaivoshankkeen ympäristöluvasta tehdyistä valituksista. Hallinto-oikeus piti Soklin kaivokselle myönnetyn ympäristöluvan suurelta osin voimassa ja hylkäsi valtaosan valituksista.

"On hyvä asia, että saimme nyt päätöksen. Päätöskokonaisuus on erittäin laaja. Siihen tutustuminen huolellisesti vie aikaa, joten on liian varhaista arvioida sitä yksityiskohtaisesti. Selvitämme myös päätöskokonaisuuden teknis-taloudelliset vaikutukset hankkeeseen. On kuitenkin selvää, että asialla on vaikutusta Sokli-hankkeen aikatauluun", toteaa Sokli projektin johtaja Eero Hemming.

 

18.9.2019

Soklia suunnitellaan ympäristö ja ihmiset huomioon ottaen

Sokliin suunniteltua Yaran fosfaattikaivosta käsitellyt mielipidekirjoitus (Lapin Kansa, 12.9.2019) sisälsi virheellisiä väittämiä, jotka haluamme oikaista.

Soklin kaivoksen toiminnot ja luvitus on suunniteltu niin, että Kemijoen ekologisen ja kemiallisen tilan luokitus ei heikkene nykyisestä. Kaivoksesta ei päästetä lietettä tai kiintoainesta Kemijokeen, vaan kiintoaines poistetaan ennen kuin vesi päästetään vesistöön. Sulfaatin määrä pidetään ympäristöluvan rajoissa, eikä se aiheuta pilaantumista virtaavassa vedessä. Ympäristöviranomaisen arvion mukaan vaikutukset maa- ja vesialueiden virkistyskäyttöön sekä esimerkiksi kalakantoihin ovat vähäiset.

Olemme pyrkineet minimoimaan kaivoksen vaikutuksia poroelinkeinoon monin tavoin. Olemme pienentäneet kaivosalueen kokoa alun perin suunnitellusta ja pyrkineet erityisesti turvaamaan porojen liikkumisen pohjois–eteläsuunnassa niiden luontaisen laidunkierron mukaisesti. Lisäksi olemme suunnitelleet poistovesiputkia maan alle sekä rikastushiekkaputkelle ylityspaikkoja, jotta ne eivät olisi porojen liikkumisen esteinä. Jatkamme keskustelua sidosryhmiemme kanssa löytääksemme lisää poroelinkeinoa helpottavia ratkaisuja, kun kaivossuunnitelmat tarkentuvat.

Sokliin suunnitellussa kaivoksessa louhittaisiin vain lannoitteisiin käytettävää fosfaattia, ei uraania eikä metalleja. Soklissa louhittaisiin ainoastaan alueilla, joiden säteilyarvot ovat alhaiset. Korkeampien uraani- ja toriumpitoisuuksien alueet rajataan kaivostoiminnan ulkopuolelle laajojen ja tarkkojen tutkimusten avulla. Soklin alueen säteilyarvot ovat Lapin normaalilla tasolla ja raskasmetallipitoisuudet ovat alhaisia. Seudulla voi huoletta marjastaa, sienestää, metsästää ja kalastaa myös jatkossa.

Yaralla on jo tähän mennessä yli 21000 kairausnäytteen tietokanta Soklista, ja aluetta tutkitaan koko ajan tarkemmin. Jos kaivostoiminta käynnistetään, kaivoksen toimintaa sekä sen päästöjä ja ympäristövaikutuksia tarkkaillaan kattavasti ja säännöllisesti viranomaisvalvonnassa, kuten ympäristölupa edellyttää. Esimerkiksi malmisyötettä tarkkailtaisiin viikoittain. Näin varmistetaan Soklista muun muassa Norjaan lähtevän rikasteen soveltuvuus lannoitetuotantoon. Norjassa on erittäin tiukat laatuvaatimukset lannoitteille, jotka Soklin rikasteesta valmistetut lannoitteet täyttävät.

Kaivoksen hakevoimalassa käytettäisiin Soklin lähialueilta ostettua harvennuspuuta. Lisäksi olemme käyneet keskusteluja lähiseudun sahojen kanssa niiden kuorien ja sahanpurujätteen ostamisesta voimalan polttoaineeksi.

Soklin ahot -luontotyyppiä on Soklin alueella kaikkiaan noin 62 hehtaaria. Näistä kaivoksen rakenteiden alle jäisi noin 9,6 hehtaaria. Tämän lisäksi kaivosalueella on noin 19 hehtaaria tämän luontotyypin alueita. Kaivosalueen pölyämistä estetään pitämällä maan pinta kosteana tai käyttämällä pölynsidonta-aineita, joten mikään alue ei peity kaivospölyyn.

Jos Soklin kaivoshanke toteutuu, investoinnin suuruus on noin miljardi euroa. Kaivoksen työllisyysvaikutus on laskelmiemme mukaan 500 suoraa ja 1500 epäsuoraa eli yhteensä noin 2000 pysyvää työpaikkaa. Toivomme, että saisimme mahdollisimman paljon paikallista työvoimaa Itä-Lapista, joten olemme tehneet yhteistyötä esimerkiksi ely-keskuksen kanssa ja keskustelleet muun muassa kaivosväen koulutustarpeista.

Yara ei ole tehnyt Soklin kaivoksesta investointipäätöstä. Yhtiö tekee päätöksen kaivoshankkeen jatkosta, kun teknistaloudelliset selvitykset ovat valmistuneet ja lupaprosessit on saatettu loppuun.

Eero Hemming

Yaran Sokli-projektin johtaja

 

23.8.2019

Soklissa käynnissä arkeologiset kaivaukset

Museovirasto on aloittanut Soklin kaivoshankealueella sijaitsevien arkeologisten kohteiden kaivaustutkimukset. Kyseessä on yksi suurimmista esihistoriallisten kohteiden kaivaushankkeista tällä vuosituhannella. Tutkimukset kestävät syyskuun loppuun saakka ja ne todennäköisesti jatkuvat vuonna 2020. Tutkimusten kustannuksista vastaa Yara.

Ensi vaiheessa kaivauksia tehdään 12 muinaisjäännöksellä, jotka ovat lähinnä kivi- ja varhaismetallikautisia asuinpaikkoja ja pyyntikuoppakohteita. Tutkittavien kohteiden joukossa on mm. yksi Lapin vanhimmista kivikautisista asuinpaikoista, joka on vuoden 2013 inventoinnissa saatujen ajoitustulosten perusteella noin 10 000 vuoden ikäinen.

Löytömateriaalin odotetaan koostuvan pääosin kvartsiesineistä ja -iskoksista, palaneesta luusta ja varhaismetallikautisesta keramiikasta. Palaneiden luiden osteologisella analyysillä saadaan selville mitä riistaa hyödynnettiin ja maanäytteitä analysoimalla yritetään saada tietoa mm. hyötykasveista. Radiohiiliajoituksia voidaan tehdä palaneesta luusta ja tulisijojen puuhiilestä.

 

23.8.2019

Sokli-projektiin haetaan kaivosinsinööriä ja ympäristöpäällikköä

Sokli-projektiin haetaan kaivosinsinööriä ja ympäristöpäällikköä.

Lisätietoa tehtävistä:

https://jobs.yara.com/?locale=fi_FI