Yara Suomi mukana rakentamassa hiilineutraalia maitoketjua

Yara on vastuullinen ruokaketjun toimija, joka rakentaa yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa uudenlaista tulevaisuutta suomalaisille viljelijöille. Tuorein esimerkki tästä on nurmen resurssitehokkuuteen ja maitoketjun ympäristövaikutusten pienentämiseen tähtäävä Carbo-hankekokonaisuus.

Maailma muuttuu – niin myös maatalous. Kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia ruoan alkuperästä sekä ruoantuotannon kestävyydestä ja ilmastovaikutuksista. He haluavat tehdä valintoja tuotteeseen liittyvän tiedon perusteella. Tulevaisuuden kuluttaja vaatii ruokaketjulta läpinäkyvyyttä, joka ulottuu aina tuotantopanosten raaka-aineista ruokalautaselle asti.

Nurmisadot nousuun digitalisaation keinoin

Yara on kasviravinneyritys, jossa tutkimuksella on pitkät perinteet. Yara Kotkaniemen tutkimustilalla on vuodesta 1961 alkaen kehitetty suomalaiseen kasvukauteen ja suomalaisille pelloille soveltuvia lannoitteita ja lannoitusohjelmia.

Yara on aina investoinut tutkimukseen, jonka tavoitteena on hyvä ja laadukas sato, peltojen kasvukunnon ylläpito ja tuotannon kannattavuus.

Tammikuussa 2019 käynnistynyt Carbo-yhteistyöverkosto kokoaa yhteen suomalaisen ruoantuotannon toimijoita sekä ilmasto- ja nurmitutkimuksen huippuryhmiä. Tavoitteena on suomalaisen maito- ja lihaketjun ympäristövaikutusten pienentäminen tutkimukseen perustuvan tiedon, uusien innovaatioiden ja tilapilottien avulla. Samalla parannetaan suomalaisen maatalouden kannattavuutta ja vientikilpailukykyä.

Yara on mukana Carbo-verkostossa kehittämässä ja testaamassa teknologioita sekä menetelmiä, joilla viljelijä voi nostaa tilansa tuottavuutta, kestävyyttä ja läpinäkyvyyttä. Painopisteenä ovat suomalaistilojen nurmisatojen parantaminen digitalisaation ja resurssitehokkuuden avulla.

Yaran lisäksi Carbo-verkostossa ovat mukana Valio, Atria Tuottajat, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus Luke sekä Itä‐Suomen yliopisto.

Tavoitteena nurmiprosessin jäljitettävyys

Kolmivuotisen hankkeen ensimmäisenä vuonna on keskitytty erityisesti teknologian asennuksiin ja uusien toimintatapojen opetteluun. Yara on asennuttanut yhdessä kumppanuusyritysten kanssa pilottitiloille muun muassa sääasemia ja satoa mittaavia vaakoja datan keräämistä varten, tavoitteena IoT eli Internet of Things (suomeksi esineiden internet).

IoT tarkoittaa järjestelmiä, jotka perustuvat teknisten laitteiden suorittamaan automaattiseen tiedonsiirtoon sekä internetin kautta tapahtuvaan laitteiden etäseurantaan ja -ohjaukseen.

Sääasema Yaran koetilalla Kotkaniemessä
Sääasema Yaran koetilalla Kotkaniemessä

Carbo-hankekokonaisuudessa IoT mahdollistaa muun muassa kuluttajien toivoman jäljitettävyyden määrittämisen tuotteelle.


Pilottiviljelijät toteuttavat hyviin viljelykäytänteisiin perustuvaa nurmiprosessia, jonka eri vaiheet dokumentoidaan. Samalla viljelyä kehitetään yhä resurssitehokkaammaksi, mikä alentaa tuotannosta aiheutuvaa ympäristöjalanjälkeä.


Nurmiprosessin ja digitaalisten ratkaisujen avulla jäljitettävyyteen voidaan liittää tietoa myös tuotannon hiilijalanjäljestä tai pellolla tapahtuneesta hiilensidonnasta.

– Sääteknologian, Yaran lannoitusohjelmien ja Smart Farming -työkalujen avulla mahdollistetaan ravinteiden yhä tarkempi hyödyntäminen ja viljelytoimenpiteiden suunnittelu, sekä huolehditaan samalla maan viljavuudesta. Näin edistetään kannattavaa, kestävää ja resurssitehokasta viljelyä, Yara Suomen nurmen kehityspäällikkö Mervi Seppänen tiivistää.

 

Maatalousyrittäjä Markus Rytkönen on kiinnostunut viemään nurmiviljelyä hiilitietoisempaan suuntaan.

Kuikkalahti Dairyssä hiilitietoisia valintoja nurmiviljelyssä

Maaningalla Kuikkalahti Dairyssä otetaan askeleita kohti hiilitietoista nurmen tuotantoa. Tilalla tehtäviä toimenpiteitä ovat tasapainoinen lannoitus, lannoitteen matala hiilijalanjälki, lannan, eli hiilisyötteen, käyttö lannoituksessa ja täsmäviljelytyökalujen, kuten Atfarmin, hyödyntäminen.

Lue lisää hiilitietoisen viljelijän valinnoista

Alajoen tilalla nurmirehuruokinnalla on 300 lypsävää.

Alajoen tila kehittää nurmiviljelyä monipuolisesti

Äärimmäiset sääolot luovat haasteita Suomen viljelyoloissa viihtyneelle nurmelle. Carbo-hankkeessa mukana olevalla Alajärven tilalla keskitytään muun muassa typpilannoituksen hallintaan ja viljelykasvien monipuolistamiseen sään aiheuttamien satomenetysten minimoimiseksi.

Lue lisää Alajoen tilan ratkaisuista

Koskimäen tilalla kokeiltiin Atfarm-levityskarttoja nurmille.

Koskimäen tilalla kokeiltiin täsmälannoitusta Atfarm-sovelluksella

Carbo-pilottitiloilla testattiin kasvukauden 2020 aikana Atfarm-satelliittipalvelun tarjoamaa mahdollisuutta tuottaa levityskarttoja nurmille. Atfarm-mobiilisovellus mahdollisti levityskarttojen hyödyntämisen myös ilman suuria investointeja uuteen lannoitteenlevittimeen.

Lue lisää Koskenmäen tilan kokemuksista

Ota yhteyttä

Carbo
Carbo
Mervi Seppänen
Mervi Seppänen
Nurmi