Maan kasvukunto

Maan kasvukunto muodostuu kolmesta osatekijästä; kemiallisesta, fysikaalisesta ja biologisesta maan kasvukunnosta.



Kemiallinen kasvukunto määritetään viljavuusanalyysillä ja maan viljavuuden säilymisellä yleisemmin viitataan juurikin maan ravinnepitoisuuksien ylläpitämiseen.

Fysikaalinen kasvukunto viittaa maan rakenteeseen. Tiivistynyt maa heikentää maan kasvukuntoa. Orgaanisen aineksen lisääminen maahan edistää maan mururakennetta, vähentää liettymisvaaraa ja lisää vedenpidätyskykyä. Maan tiivistymistä voidaan mitata penetrometrillä ja maan fysikaalista kasvukuntoa arvioida erilaisilla pisteytysmenetelmillä. Maan mururakennetta ja liettymisvaaraa voidaan arvioida myös laboratoriomenetelmin.

Biologinen kasvukunto puolestaan viittaa maan mikrobiologiseen aktiivisuuteen. Maan mikrobisto koostuu sieni- ja bakteeriosapuolista, joiden määräsuhteet vaihtelevat. Arbuskelimykorritsa on arvokas apu ravinteiden otossa.

Maan kasvukunnon ylläpitäminen

Hyvien viljelykäytänteiden tavoitteena on maan kemiallisen, fysikaalisen ja biologisen kasvukunnon ylläpitäminen tai parantaminen. Yaran lannoitusohjelmissa on huomioitu maan kasvukunnon ylläpitäminen.

Orgaanisen aineksen, kuten karjanlannan, lisääminen parantaa niin maan kemiallista, fysikaalista kuin biologista kasvukuntoa.