Hankinnan velvoitteet toimittajille Yara Suomessa

Yara ja sen henkilöstö on sitoutunut vastuulliseen ja eettiseen toimintaan ja edellytämme samaa myös liiketoimintakumppaneiltamme.

Liiketapaperiaatteet

Yara ja sen henkilöstö on sitoutunut vastuulliseen, eettiseen ja kestävään toimintaan ja pyrimme jatkuvasti parantamaan järjestelmiämme ja prosessejamme tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Yara edellyttää, että kaikki sen liiketoimintakumppanit mukaan lukien toimittajat, urakoitsijat, jakelijat, agentit, jälleenmyyjät ja yhteisyritykset noudattavat omassa liiketoiminnassaan olennaisia lakeja ja asetuksia sekä Yaran liiketoimintakumppanien Code of Conduct -ohjeessa määriteltyjä periaatteita.

Yaran toimintakulttuuri perustuu yrityksen arvoihin: tuloshakuisuus , luottamus, vastuunotto  ja yhteistyö.

Yara on globaali yhtiö, jota arvioidaan myös sen liiketoimintakumppanien toiminnan kautta. Yara työllistää maailmanlaajuisesti noin 12 000 henkilöä ja Suomessa noin 1300 henkilöä, josta noin 900 omaa työntekijää ja 400 urakoitsijaa.

Turvallisuus

Yarassa urakoitsijan turvallisuustoiminta on merkittävin yksittäinen tekijä valitessamme yhteistyökumppaniyrityksiä ja työntekijöitä.

Yaralla turvallisuus tarkoittaa suunnitelmallisuutta ja turvallisuuskäytäntöihin sitoutumista organisaation jokaisella tasolla. Turvallisuus on kiinteä osa meidän jokaisen päivittäisiä tehtäviämme ja se vaatii jatkuvaa tukea ja seurantaa. Turvallisuus on työsuhteen perusedellytys.

Yara edellyttää, että kaikki toimipaikoilla oleskelevat henkilöt – myös urakoitsijat ja vierailijat – noudattavat yhtiön turvallisuuskäytäntöjä ja -menettelyjä.
Turvallisuuden kultaiset säännöt

Tilaajavastuulain velvoitteet

Tilaajavastuulain vaatimusten täyttämistä varten ja ennen toimittajasuhteen syntymistä Toimittajan tulee lähettää Yara Suomi Oy:lle hyväksytty ja voimassaoleva raportti Luotettava Kumppani -palvelusta: www.tilaajavastuu.fi

Tiedonantovelvollisuus kohdistuu rakennustyömaalla tapahtuvaan rakentamiseen, korjauksiin ja kunnossapitoon liittyvään toimintaan sekä tällaista toimintaa harjoittaviin yrityksiin ja työntekijöihin. Selvitysvelvollisuus koskee myös kaikkia vuokratyö- ja alihankintasopimuksia.

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, tilaajavastuulaki (1233/2006) tuli voimaan 1. tammikuuta 2007. Mikäli raporttia ei ole saatavilla tai siinä on puutteita, tulee toimittajan lähettää muutoin samansisältöiset laissa luetellut selvitykset ja todistukset.

Verotusmenettelylain velvoitteet

Rakentamiseen liittyvän tiedonantovelvollisuuden hoitamiseksi Yara Suomi Oy raportoi verohallinnolle kuukausittain työnantaja- ja työntekijätiedot. Tähän tarkoitukseen olemme ottaneet käyttöön Veronumero.fi -palvelun.

Tietojen keräämisen ja raportoinnin mahdollistamiseksi, edellytämme kaikkien yhteistyökumppaneidemme rekisteröitymistä Veronumero.fi Ilmoita-palveluun. Työntekijä- ja työnantajantiedot tulee syöttää viimeistään viisi päivää ennen työntekijöiden saapumista Yaran työmaalle sekä kohdistamaan yrityksen tunnukset Yaran työmaa-avaimen alle.

Veronumero.fi -palvelu toimii samoilla tunnuksilla ja salasanoilla kuin tilaajavastuu.fi -palvelu.

Mikäli yrityksenne käyttää työmaalla alihankkijoita, heidät tulee etukäteen hyväksyttää Yaralla ja ohjeistaa rekisteröitymiseen Ilmoita-palvelussa, veronumero.fi, josta myös lisätietoja ja ohjeita rekisteröitymiseen.

Työtehtävistä riippumatta Yaran alueella työskentelevillä henkilöillä on oltava mukanaan kuvallinen henkilökortti ja veronumero, suoritettu turvallisuusperehdytys ja voimassaoleva rekisteröinti Ilmoita -palvelussa. Tiedot tarkistetaan aina ennen työn aloittamista työmaalla.

Yleiset hankintaehdot

Yaran globaalin hankinnan päämääränä on suorittaa kaikki Yaran hankinnat tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti ja ottaen tässä työssä huomioon yhtiön ohjeet liittyen turvallisuuteen, luotettavuuteen ja tuottavuuteen. Yara Suomen hankintatoimi koskee Siilinjärven, Uudenkaupungin, Harjavallan ja Kokkolan tehtaita sekä Espoon toimipistettä.

Edellytämme kaikilta yhteistyökumppaneiltamme Yaran hankintaehtojen hyväksymistä:
Yaran yleiset hankintaehdot