Lannoitteiden tuotemerkinnät

Lannoitesäkin pakkausmerkinnöissä on tärkeää tietoa tuotteen kuljetuksesta, varastoinnista ja käsittelystä. Tuotteen luokittelu ja merkinnät tehdään kansallisen lainsäädännön ja EU:n säännösten mukaisesti, ja kuljetusluokitus tehdään YK:n vaarallisten aineiden kuljettamista koskevien suositusten (TDG-suositusten) mukaisesti. Tuotteen kemiallinen koostumus on merkitty säkkiin kansallisen lainsäädännön mukaisella tavalla. Lisätietoja ja apua saa Yaran neuvonnasta/ myyntipisteistä.

Alla olevasta taulukosta ilmenee, miten vaaroista ilmoitetaan tiettyjen Yaran tuotteiden merkinnöissä.

Turvallisuus lannoitteet
Turvallisuus lannoitteet

Kuten edellä on todettu, pakkausmerkintöjä koskevat vaatimukset on määritetty CLP-asetuksessa ja TDG-suosituksissa. Samat tiedot on kerrottu käyttöturvallisuustiedotteissa. Viite: CLP-asetus: Asetus (EY) N:o 1272/2008. CLP-asetusta (aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta) sovelletaan kaikkialla EU:ssa ja ETA-alueella. Lainsäädännöllä on otettu käyttöön globaali kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä, joka perustuu YK:n kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettuun luokitus- ja merkintäjärjestelmään (UNGHS).

Kemikaaleihin liittyvien vaarojen tunnistaminen ennen niiden saattamista markkinoille ja kemikaalien luokittaminen vaarojen mukaisesti ovat valmistajien vastuulla. Mikäli tuote on vaarallinen, siihen on lisättävä merkinnät, joista työntekijät ja kuluttajat voivat tarkistaa aineen vaikutukset ennen sen käsittelyä. (Viite: ECHA-sivusto)

YaraLiva lannoitteet etiketti turvallisuus

Tuotteen alkuperä on aina merkitty säkkiin. Sekä suursäkkien että pienten säkkien etupuolella on kuljetusta koskevat merkinnät. Sekä suursäkkien että pienten säkkien takapuolella on yleensä CLP-asetuksen ja TDG-suositusten (Suomessa VAK-asetus) mukaiset merkinnät. Yara käyttää yhtenäistä merkintätapaa seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:

  • Tuotetta ei ole luokiteltu kuljetuksen osalta. Tällöin tuotteessa on vain CLP-merkinnät ja/tai
  • Yhtenäinen merkintä voi sijaita kokonaisuudessaan säkin sivureunassa.

Yhtenäinen merkintä on kokomerkintä, joka sisältää CLP- ja VAK-asetuksissa edellytetyt tiedot. Mikäli vaaraominaisuus voidaan ilmoittaa sekä VAK-lipukkeilla että CLP-varoitusmerkillä, CLP-merkkiä ei merkitä.

Pienten säkkien sivureunassa on joko yhtenäinen merkintä tai CLP-merkintä (mikäli tuotetta ei ole luokiteltu kuljetuksen osalta). Sivumerkinnöissä ei välttämättä ole kaikkia CLP-asetuksen edellyttämiä tietoja.

Eränumero ja varaston kierto (YaraVita-tuotteet)

Kaikissa YaraVita-tuotteissa on kuusinumeroinen eränumero, josta ilmenee hyödyllisiä tietoja. Eränumero on painettu tuotteen päällyspakkaukseen sekä nestemäisten tuotteiden yksittäisiin pulloihin.

YaraVita lehtilannoitus etiketti

YaraVita-suspensioiden päällyspahvipakkauksessa on lisäksi paikallisella kielellä merkitty, varaston hallintaa helpottava päivämäärä, johon mennessä tuotteen pitäisi siirtyä jakeluketjun kautta loppukäyttäjälle ja tulla käytetyksi.

Lannoitteiden tuotannossa tai käsittelyssä käytettäviä tuotteita tai raaka-aineita koskevan tiedon oikeellisuuden takaamiseksi on suositeltavaa pyytää uudet, ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet, jotka kootaan lainsäädännön mukaisesti tuotteiden käyttömaassa. Asianmukaisessa käyttöturvallisuustiedotteessa kerrotaan mahdollisista vaaroista sekä käsittelyä, varastointia, ei-toivottuja tilanteita ja hävittämistä koskevista ohjeista. Käyttöturvallisuustiedotteen pitää myös sisältää tiedot tuotteen kuljetusluokituksesta.