Järjestöt ja sertifiointi

Terveys-, ympäristö-, turvallisuus- ja laatutoimintansa (HESQ) ja jatkuvaa kehitystyötä koskevan sitoumuksensa mukaisesti Yara tekee asiakaskyselyitä määrävälein kohdennetuille ryhmille ja pyrkii huomioimaan toiminnan kehittämisessä annetun palautteen. Asiakkaille järjestetyt kysely-/haastattelututkimukset käsittelee ja analysoi riippumaton osapuoli. Tutkimusten tulokset ovat arvokkaita toiminnan kehittämisessä ja auttavat ymmärtämään asiakastarpeita ja siksi niitä käsitellään tarvittavissa Yaran työryhmissä.

Fertilizers Europe:n tuotehallinta

0.02 TuotekuvaYara soveltaa kaikissa toiminnoissaan vastuullisen tuotehallinnan periaatteita. Yara on vuodesta 2003 lähtien sitoutunut noudattamaan Fertilizers Europen (ent. EFMA) asettamia tuotevastuullisuuden (Product Stewardship) periaatteita, joiden noudattamista arvioidaan määrävälein tehdyillä ulkoisilla auditoinneilla. Tuotevastuullisuus takaa vastuullisen toiminnan lannoiteketjun kaikissa vaiheissa: tuotekehityksessä ja raaka-aineiden hankinnassa, tuotannossa, varastoinnissa ja jakelussa aina myyntiin, lopputoimitukseen ja tuotteen varsinaiseen käyttöön asti.

ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001

Yara on sitoutunut saavuttamaan ISO 9001- ja ISO 14001 -standardin sekä OHSAS 18001 -sertifioinnin kaikissa ympäri maailmaa sijaitsevissa laitoksissaan ja toiminnoissaan.

Myös Yara Suomen kotimaan myynti-, markkinointi sekä toimitusketju sisältäen asiakaspalvelun ovat myös ISO 9001 ja 14001 sertifioituja toimintoja. Yara Kotkaniemen laadukkaan toiminnan varmistamiseksi siellä tapahtuva tutkimustoiminta päätettiin liittää sertifioinnin piiriin vuonna 2009.

ISO 9001 on osa kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n ylläpitämää, laadunhallintajärjestelmiä koskevaa ISO 9000 -standardiperhettä. Sitä hallinnoivat akkreditointi- ja sertifiointiviranomaiset, jotka valvovat toimintaa tarkastuksin.

0-03.1 Kuva ISOISO 14001 ilmestyi standardina vuonna 1996, ja siinä määritellään organisaatioiden ympäristöhallintajärjestelmiä koskevat vaatimukset. Se koskee sellaisia ympäristöseikkoja, joita organisaatio voi hallita ja joihin sen voidaan edellyttää vaikuttavan.

OHSAS 18001 on kansainvälisesti hyväksytty työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmiä koskeva arviointistandardi. Sen taustalla on johtavia kaupanalan elimiä, kansainvälisiä standardeja ja sertifiointiviranomaisia. Nämä tahot pyrkivät laatimaan puuttuvan kansainvälisen standardin, jonka vaatimusten pohjalta rakennettu turvallisuusjärjestelmä olisi kolmansien osapuolten sertifioitavissa.

REACH

Yara on sitoutunut noudattamaan eurooppalaista REACH-asetusta (kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista), joka tuli voimaan 1. kesäkuuta 2007 ja jonka tavoitteena on parantaa ihmisten terveyttä ja ympäristön suojelua. Kemikaalien laajemman testauksen ohella Euroopan markkinoilla vaaditaan tulevaisuudessa entistä enemmän tavarantoimittajien, asiakkaiden, tuottajien, maahantuojien ja toimivaltaisten viranomaisten välistä viestintää. 

Responsiple Care – Kemianteollisuuden Tuotevastuullisuusohjelma

Yara on mukana kansainvälisen kemianteollisuuden vapaaehtoisessa kestävää kehitystä tukevassa ohjelmassa. Keskeisiä teemoja ovat luonnonvarojen kestävä käyttö, tuotannon ja tuotteiden kestävyys ja turvallisuus, hyvinvoiva työyhteisö sekä avoin vuorovaikutus ja yhteistyö. 

Vastuullisuustyön tuloksia seurataan indikaattoreilla, jotka kattavat kemianteollisuuden koko toimintakentän. Suomessa ohjelman kahdenkymmenen vuoden taipaleen aikana on saavutettu merkittäviä tuloksia tuotannon päästöjen vähentämisessä. Alan turvallisuustaso on ratkaisevasti parantunut, ja tuotannon energia- ja materiaalitehokkuus ovat kehittyneet hyvin.